Skip links

Кръгла маса на тема: „Дигитализация, киберсигурност и местно управление“ бе проведена в УНСС със съдействието на Съюза за стопанска инициатива

Събитието се организира съвместно със Съюза за стопанска инициатива, като участие взеха Българската стопанска камара, Министерството на туризма, Министерството на електронното управление, Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“. Националното сдружение на общините в България, Националното представителство на студентските съвети и Студентският съвет при УНСС.

Председателят на ССИ, г-жа Васка Бакларова изтъкнa, че процесът по дигитализация на предприятията, университетите и общинските структури трябва да бъде ускорен и подпомогнат, което е основен приоритет за ССИ. Като член на УС на ССИ и съорганизатор, доц. д-р Нончо Димитров също взе участие във важната темата за киберсигурността и дигитализацията, както и значението й за бизнеса, държавната и местната администрация. На събитието също се подчерта водещата роля на обучението като се акцентира върху създаващите се нови специалности – „Киберсигурност и Електронно управление“ и „Компютърна обработка и анализ на данни“ в УНСС. По време на кръглата маса г-н Кирил Григоров, член на УС на Българската асоциацията по киберсигурност, представи няколко практически примера от последните месеци, касаещи различни по тип атаки, засягащи основно личната, бизнес и иституционална среда. Даден беше фокус върху управлението на осъзнатия риск и подходите, които могат да бъдат предприети превантивно като обучения, услуги за киберсигурност и кибер застраховане.

ССИ пряко подкрепя своите членове с експертни консултации в етапите на дигиталната трансформация. В изпълнение на ангажиментите си за повишаване нивото на мрежовата и информационната сигурност в местното управление на страната на ниво община, ССИ и БАК изпълняват проект по ОП „Добро управление“, BG05SFOP001-2.025 – Повишаване на общото ниво на мрежова и информационна сигурност в общински администрации.

Проектът има за цел да се  подпомогнат общинските администрации със специфична експертиза в областта на мрежовата и информационната сигурност (МИС), с цел по-широкообхватно и целесъобразно прилагане на разпоредбите на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност(НМИМИС), които са императивни за общините. Ще  бъдат подпомогнати и кметовете на общини като носещи  пряка отговорност за мрежовата и информационната сигурност при осъществяване на правомощията им по чл. 21 от Закона за киберсигурност и по чл.3 от НМИМИС. Разработване на примерна методика за оценка на риска и за извършване на одит на общинско ниво, приложими спрямо НМИМИС.

Методиката ще вземе предвид спецификата на различните типове общини, както и ще предложи „подходящи“ мерки за имплементация на НМИМИС и контроли за повишаване на мрежовата и информационна сигурност в тях. Методиката ще съдържа три основни глави –    оценка на риска; вътрешен одит и методически напътствия за прилагане на методиката.

ССИ подари през изминалия месец на Община Пловдив като добър партньор в сдружението “Цифров иновационен хъб Тракия”, защитна система за DDoS атаки или атаки за отказ на услуга.

Също така, искаме да Ви напомним, че всички членове на Съюза за стопанска инициатива Всички членове на Съюза за стопанска инициатива могат да се възползват от кибер услугите на партньорите ни Cyber One и Cyber 360 Academy с преферциални условия.

Повече за условията, може да прочетете тук.