Skip links

Становище на ССИ до „Оперативна работна група за подобряване на бизнес средата“ към МИИ

 

ДО

СТАНИСЛАВА ЯЛЪМОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА „ОПЕРАТИВНА РАБОТНА

ГРУПА ЗА ПОДОБРАВЯНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА”

НАЧАЛНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ НА

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЯЛЪМОВА,

Във връзка с предоставената ни възможност да дадем предложения относно подобряването на бизнес средата в Република България, с които бихме искали да се запознае работната група, излагаме следното становище:

Условията, в които оперира бизнесът в Република България може да се разглеждат като макро и микро бизнес среда. Макро бизнес средата има следните компоненти – политика, икономика, социално развитие, околна среда, технологично развитие и разбира се правна среда (P.E.S.Т.E.L). Анализът на действащите нормативни актове и предлагането на нови законопроекти в момент, когато няма конституирано Народно събрание не би следвало да бъде приоритет. Условията на криза, причинена от пандемия и война налагат императивно работодателските организации, синдикатите и държавата да обединим усилия. Защото единствено ако обединим усилия можем да управляваме бизнес средата, а не само да се адаптираме. И само такава проява на активност ще доведе до проактивност, която ще превърне рискове във възможности.

Оценяваме необходимостта от преглед на нормативната база и предложения за привременни законодателни мерки, така че при конструирането на новия редовен кабинет, той да има основата, върху която да гради политиките си. В конкретния случай приемаме разглеждането на правната рамка като елемент от бизнес средата само в контекста на изпълнението на ангажиментите на държавата по Плана за възстановяване и устойчивост. Поради тази причина предлагаме да бъде създадена отделна работна група, съставена от, излъчени от всички страни юристи, която изрично  да се занимае правния анализ и оценката на въздействието на предложените законопроекти.

Служебният кабинет може да повлияе на макросредата чрез подзаконови нормативни актове, които са част от компетенциите на Министерски съвет. С оглед на това, компонент на макросредата, който считаме за приоритет и към който смятаме, че Министерството трябва да насочи усилията си е технологичният фактор с акцент  дигитална трансформация с цел създаване на конкурентно предимство за българския бизнес.

Специално внимание налага социалния елемент с акцент върху професионалната преквалификация, така че да бъде адаптирана работната сила към нуждите на трудовия пазар.

Тристранното сътрудничество разполага и с много възможности за въздействие върху микро бизнес средата, основните компоненти, на която са клиент, конкурент, доставчик, посредници и контактни групи, включващи институциите на държавната власт.  В тази връзка високо ценим проведената ежегодна работна среща на икономическите съветници, дългосрочно командировани в Службите по търговко-икономически въпроси (СТИВ) с представители на българските бизнес организации и асоциации, както и създаването на работна група за „Наблазване на нови процедури за работа със Службите по търговко-икономически въпроси.” Министерството на икономиката следва да подпомогне бизнеса освен като предостави информационна подкрепа, така и като насочи усилията си към развитието и търсенето на нови външни пазари и доставчици чрез мрежата на търговските аташета. Необходимо е да се разработи и план за презентиране на българската бизнес среда като привлекателно място за инвестиции.

Всички усилия за създаване на благоприятна бизнес среда обаче биха били напразни, ако не се предприемат незабавни мерки за максимално ограничаване на  корупцията и подобряване качеството на публичните услуги.

В заключение ние от Съюз за стопанска инициатива изразяваме готовност за съдействие при изготвянето на мерките и политиките за управление на рисковете в бизнес средата, които следва да бъдат приоритет на работната група.

С УВАЖЕНИЕ,

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ССИ В „ОПЕРАТИВНА РАБОТНА

ГРУПА ЗА ПОДОБРАВЯНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА”