Skip links

SMEUNITED: СПРАВЕДЛИВИЯТ ПРЕХОД Е ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА МСП

„Нашите предприемачи разработват технологии и бизнес модели, за да насърчат зеления преход. Трябва да създадем регулаторна среда, която им позволява да развиват иновативни и устойчиви бизнес модели, продукти и услуги“, каза генералният секретар на SMEunited Вероник Вилемс на Европейската конференция за справедлив преход, организирана от белгийското председателство на Съвета.

В Европа има 24,3 милиона компании, от които 22,7 имат по-малко от 10 служители. Средният брой служители в Европа в една компания е 4. Много от тези малки компании сами са преживели климатичните промени, изправени пред горски пожари, наводнения, бури, които напълно унищожиха и тях, и прехраната им.

Освен това, тези малки компании бяха изправени пред сериозни предизвикателства през последните няколко години – първо се сблъскаха с COVID-19. Много от тях бяха принудени да затворят бизнеса си в продължение на месеци и видяха как финансовите им резерви, а впоследствие и личните им спестявания се стопиха. И тогава те бяха изправени пред енергийна криза, която допълнително натежа върху финансовата им устойчивост.

Честният и справедлив преход трябва да включва подходяща и структурирана консултация с организациите на МСП на всички нива, по-специално по темите на RePowerEU от националните планове за възстановяване и устойчивост, националните енергийни планове и планове за климата (чрез регламента за управление) и в структурата, изпълнението и мониторинга на териториалните планове за справедлив преход. Нещо повече, съветите за зелен и справедлив преход на регионално и местно ниво могат да помогнат преходът да бъде успешно приложен.

Рамката за прилагането на Зелената сделка трябва да осигури възможност и стабилност за планирането на МСП. Целите за климата до 2040 г. следва да бъдат определени своевременно, за да се гарантира стабилност на планирането и сигурност на инвестициите. Те трябва да са стабилни и изпълними. Всички избрани мерки трябва да отчитат непредсказуемостта на технологичното развитие и принципа на отворената технология. Становището на ЕИСК относно напредъка в рамката за справедлив преход предлага създаването на Обсерватория за справедлив преход и таблица с показатели. Тази таблица би могла да помогне при управлението на изпълнението. Тя трябва да се основава на широко съгласуван набор от екологични, социални и икономически показатели.

МСП изискват целенасочена и ефективна подкрепа за прехода си. Ефективните форми на подкрепа за МСП включват например техническа помощ, като например Споразумението на компаниите. Тази помощ трябва да е близо до предприемача заедно с организираното на взаимно обучение на европейско ниво.

Когато става въпрос за публично финансиране, трябва да преведем нашите МСП през джунглата на финансирането. Трябва да се избягват административни пречки и докладване. Нещо повече, трябва да привлечем частни инвестиции и трябва да сме сигурни, че устойчивото и екологично финансиране е достъпно за малките компании. Настоящата рамка за устойчиво финансиране не предоставя стимули за зелени заеми. Напротив, увеличаващите се изисквания за отчетност правят зеленото финансиране от банките и техните клиенти от МСП по-скъпо от традиционните заеми.

МСП са двигатели на икономически устойчив, честен и справедлив преход, осигуряват качествена заетост и предоставят стоки и услуги близо до хората. За да се случи това, трябва да катализираме диалога, да осигурим стабилност на планирането и да осигурим целеви мерки за подкрепа. SMEunited като социален партньор ще продължи да си сътрудничи с другите социални партньори в социалния диалог, за да осъществи този зелен преход по справедлив начин.