Skip links

Съюзът за стопанска инициатива учреди два съвета в подкрепа на бизнеса

Национално представителната работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ) учреди два консултативни съвета за подпомагане на работата на бизнеса, членуващ в ССИ: Съвет по дигитална трансформация и киберсигурност и Съвет по индустриални политики.

Съветът по дигитална трансформация и киберсигурност се оглавява от Атанас Темелков, изтъкнат експерт по темата с дългогодишен опит на ръководни позиции в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС) и Държавна агенция „Електронно управление”. 

Заедно със своя екип, Темелков ще работи по въпросите на провежданата държавна политика в областта на научните изследвания, иновациите и трансфера на дигитални технологии и киберсигурност в малките и средни предприятия, както и ще предлага конкретни мерки, действия и концепции в тези области. Дейността ще се осъществява в направленията дигитални технологии, трансформация на бизнеса и администрацията, информационна сигурност и създаване на условия за обмен на информация в областта цифрова трансформация и киберсигурност. 

Съветът за индустриални политики (СИП) е оглавен от индустриалецът Пламен Бобоков. Обединението е създадено с цел да генерира, обсъжда и предлага на членовете на ССИ, правителството, синдикатите и други заинтересовани страни, политики в подкрепа на трансформацията и развитието на българската индустрия. В своята дейност, СИП ще се ръководи от принципа на равноправие между всички сектори и мащаби в икономиката, координирайки техните интереси – занаятчии, микрофирми, малки и средни компании, големи компании, браншови организации, академични институции и др. В тематично структурирани работни групи членовете на ССИ ще могат заедно да работят за по-ефективно изграждане на проекти за секторни политики, които да бъдат реализирани в диалог с правителството, синдикатите и други заинтересовани обществени групи. 

Председателите на двата съвета се срещнаха с американския икономически съветник Дан Шомон. От няколко години г-н Шомон има подписан меморандум за сътрудничество със Съюза за стопанска инициатива в областта на насърчаването на инвестициите и подобряването на бизнес климата в България. В разговорите бяха обсъдени приоритетите за работа на съветите в двете тематични области и възможностите за сътрудничество с американски инвеститори.