Skip links

Съюзът за стопанска инициатива приканва за активна и динамична комуникация между бизнеса правителството

Това заявява зам.председателят наУС на ССИ Светлин Илиев в интервю пред пред сайта „Дивидент

Бизнесът се бориза да може дасъществува

Протестът не е политическитой е заполитики

„Протестът, който е планиран на 18-ти май и е организиран от всичкинационално представениработодателски организации не е политически, той е за политики“, заявиСветлин Илиев от Съюза за стопанскаинициатива. Според него този протест е за компенсация на всички небитовипотребители. „Важно е да се отбележи, че небитовите потребители саучилищата, болниците, читалищата, несамо бизнесът. Причините за тозипротест са невъзможно високите цениелектроенергия и предстоящите такивана пазара на газ и бизнесът искакомпенсация, за да може да бъдеконкурентно способен на европейскитеси партньори и конкурентите от другитеконтиненти“, заяви Илиев.

Според него този протест трябва дададе възможност на българския бизнесда произвежда и да бъде конкурентноспособен на европейските пазари и дауспее да задържa своите работници.“Бизнесът се бори, за да може дасъществува и да може да задържисвоите работници“.

„Нашето предложение е да се запазидосегашната схема, която компенсира75% разликата от средномесечната ценаза съответния месец спрямо енергийниямикс на българската енергийна борса. Това ще гарантира еднапрогнозируемост на българския бизнес, в който той ще може да планира месецинапред. Тази схема бе използванамесеци наред, но на 1 май тя бепрекъсната“, заяви Светлин Илиев навъпрос за предложенията, които Съюзаза стопанска инициатива предлага.

Според него новото правителство е допуснало определени грешки, но е важно да се отчете, че скоро българскоправителство не е било изправяно предтолкова сериозни кризи. „На последнатасреща с премиера Кирил Петков, АсенВасилев и с Корнелия Ниновастигнахме до консенсус, че българскатадържава и българският бизнес следва даимат различни сценарии, за които те даса готови и ние да сме готови. Много е важно да има резерви в държавата, много е важно България да бъдеподготвена. Нашето настояване е запрогнозируемост, която тезикомпенсации и механизми бихаосигурили на българския бизнес“.

„Ние призоваваме за активна и динамична комуникация с правителството. Двете неща не могат дасъществуват самостоятелно. Нитобизнесът съществува сам за себе си, нито държавата съществува сама за себеси. Държавата разпределя ресурси, които в по-голямата си част саосигурени от българския бизнес. Единнавременен диалог, един открит диалог, един ползотворен диалог ще осигуривисока синергия и ще помогне наБългария да излезе от кризите, в коитосе намира“, добави Илиев.

„Никой не може да предвиди какво щесе случи с газовите доставки, но е важно ние да бъдем готови и да имамеготовност. Това става с общи усилия и с активни действия и комуникация“, 

„От Съюза за стопанска инициативаизползваме нашите международниконтакти, най-вече в САЩ, за даподпомагаме активно този процес наосигуряване на доставки на газ наБългария“, завърши Светлин Илиевпред „Дивидент“.