Skip links

Становище на ССИ до работна група за разработване на мерки за справяне с високите цени на горивата, природния газ и електроенергията

ДО
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА, ПРИРОДНИЯ ГАЗ И ЕЛЕКТОРЕНЕРГИЯТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

СТАНОВИЩЕ
На Съюз за стопанска инициатива

Относно: Предложения касаещи Работната група за разработване на мерки за справяне с високите цени на горивата, природния газ и електроенергията.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДАНЧЕВ,

Във връзка с предоставената ни възможност да дадем предложения за дейността на Работната група за разработване на мерки за справяне с високите цени на горивата, природния газ и електроенергията, излагаме следното становище:

В условията на кризата и драстичното покачване на цените на горивата предлагаме държавата незабавно да встъпи в специалните права, които има по договора за приватизация на Лукойл Нефтохим – Бургас или т.нар. „Златната акция”, за която в публичното пространство информация бе дадена от тогавашния премиер Иван Костов. Оценяваме разговорите на добра воля между държавните институции и представители на Лукойл Нефтохим – Бургас, но приватизационния договор налага незабавно изпълнение на служебните задължения от страна на лицата, отговорни за намеса при покачването на цените на горивата.

Като приоритет в този момент извеждаме и улесняването на достъпа до споразумения за добиване и закупуване на електроенергия от ВЕИ. Неоспорима е ползата от ВЕИ за икономиката и екологията, а и като страна по Зелената сделка, енергийната трансформация остава цел за България дори в условията на настоящата криза.

Спешното предприемане на мерки за недопускането на своеобразен картел върху горивата и разследване за евентуално антиконкурентно поведение на пазара е от ключово значение в момента. В допълнение към това е необходимо да се предприемат мерки за недопускане на спекула на енергийните пазари.

Макар и индиректно свързано с дейността на работната група препоръчваме да се трансформира помощта от 25 стотинки за литър в цената на горивата в директно подпомагане към най-уязвимите групи, като по този начин ще се прекратят и злоупотребите от търговците на горива, а това само по себе си ще успокои изкуственото завишаване на цените на същите.

С УВАЖЕНИЕ,

ДОЦ. Д-Р. НОНЧО ДИМИТРОВ

ЧЛЕН НА УС НА СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИЯТИВА

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ССИ В РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА

МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ГОРИВАТА,

ПРИРОДНИЯ ГАЗ И ЕЛЕКТОРЕНЕРГИЯТА