Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Становище на ССИ до оперативна работна група „Външна икономическа политика“

ДО

СТАНИСЛАВА ЯЛЪМОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОПЕРАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

„ВЪНШНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА”

И НАЧАЛНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ

НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

СТАНОВИЩЕ

На Съюз за стопанска инициатива

Относно: Предложения за инициативи стимулиращи износа и привличането на инвестиции в България

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЯЛЪМОВА,

Във връзка с предоставената ни възможност да дадем предложения за инициативи стимулиращи износа и привличането на инвестиции в България, излагаме следното становище: 

България, Eвропа, както и останалата част от света преминава през икономическа и социална криза, породена от последствията от COVID-19, инфлация, военен конфликт. Икономическата криза прекъсна глобални вериги на доставки и сега тече процесът на пренастройване на същите, което е голяма възможност за бизнеса и икономиката на България. Поради това е необходимо социалните партньори –  бизнес, държава, синдикати да реагираме незабавно с план и действия, така че българският бизнес да заеме нови позиции в йерархията на добавената стойност в глобалните вериги на доставка в следващите месеци. Това от своя страна следва да има трансформиращ ефект за новата икономика на България. Наложително е да се фокусираме върху продуктово ориентирана икономика -автоматизация, дигитална трансформация, висока добавена стойност, иновации, пазарни ниши, тестова площадка за иновации, научно- изследователска дейност. 

Като основен приоритет за реализацията на изложената по-горе визия в момента извеждаме дефинирането на индустриална специализация на българската икономика, чрез определяне на  приоритетните индустрии в България и подкрепа от държавата за тях с инициативи и политики за лобиране на глобалните пазари  (като търговски спогодби) и подкрепящо законодателство.  

Необходимо е също така дефиниране на приоритетни пазари и развитие на отношенията с тях на всички нива. От ключово значение е предприемането на инициативи за налагане на съвременния бизнес профил на България в международното пространство. Комуникационно, имиджово и пазарно позициониране на българската експортно ориентирана индустрия на приоритетните пазари. 

Посочените предложения трябва да бъдат комуникирани към бизнеса в България, чрез провеждане на информационна кампания за външните пазари в това число конкурентите и пазарните ниши.

От ключова важност също така е предприемането на инициативи в посока заявяване и позициониране на България като своеобразен  хъб за бизнес и създаване на иновативни продукти на Балканите и Източна Европа. В тази сфера може да се последва примера на Полша за създаване на специални икономически зони с оглед привличане на инвестиции.  

Предлагаме предприемането и реализацията на инициатива „Инвестирай в България“, с цел проактивно създаване на  отношения, доверие и диалог с глобални съвременни компании лидери и стимулиране на инвестициите в България носещи трансфер на технологии, ноу-хау и знания. 

Всички инициативи по-горе биха довели до формиране на „продукт“, който СТИВ да „продава“ и промотира. В този ред на мисли трябва да се предприемат действия за модернизиране на процеса на работата на търговските аташета с цел предоставяне на повече ресурси (съдържание, данни и анализи, презентации, конкретна информация за потенциални партньори/земи/активи в България и др.) за постигане на по-висока ефективност на работата им. Както и да се въведе процес и инструменти (напр. дигитални платформи/ системи) за комуникация, обучения, създаване на съдържание и сътрудничество, в това число осигуряване на тясно сътрудничество между всички заинтересовани страни – БАИ, НКИЗ, търговски аташета, представители на бизнеса, социални партньори. 

Разбира се всички предприети инициативи трябва да бъдат дигитално обезпечени и добре отразени на местно и международно равнище. 

В заключение ние от Съюз за стопанска инициатива изразяваме готовност за съдействие при изготвянето на мерките, политиките и инициативите за стимулиране на износа и привличането на инвестиции в България, обект на общата ни работа.  

С УВАЖЕНИЕ

СВЕТЛИН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА