Skip links

Становище на ССИ до оперативна работна група „Външна икономическа политика“

ДО

СТАНИСЛАВА ЯЛЪМОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОПЕРАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

„ВЪНШНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА”

И НАЧАЛНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ

НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

СТАНОВИЩЕ

На Съюз за стопанска инициатива

Относно: Предложения за инициативи стимулиращи износа и привличането на инвестиции в България

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЯЛЪМОВА,

Във връзка с предоставената ни възможност да дадем предложения за инициативи стимулиращи износа и привличането на инвестиции в България, излагаме следното становище: 

България, Eвропа, както и останалата част от света преминава през икономическа и социална криза, породена от последствията от COVID-19, инфлация, военен конфликт. Икономическата криза прекъсна глобални вериги на доставки и сега тече процесът на пренастройване на същите, което е голяма възможност за бизнеса и икономиката на България. Поради това е необходимо социалните партньори –  бизнес, държава, синдикати да реагираме незабавно с план и действия, така че българският бизнес да заеме нови позиции в йерархията на добавената стойност в глобалните вериги на доставка в следващите месеци. Това от своя страна следва да има трансформиращ ефект за новата икономика на България. Наложително е да се фокусираме върху продуктово ориентирана икономика -автоматизация, дигитална трансформация, висока добавена стойност, иновации, пазарни ниши, тестова площадка за иновации, научно- изследователска дейност. 

Като основен приоритет за реализацията на изложената по-горе визия в момента извеждаме дефинирането на индустриална специализация на българската икономика, чрез определяне на  приоритетните индустрии в България и подкрепа от държавата за тях с инициативи и политики за лобиране на глобалните пазари  (като търговски спогодби) и подкрепящо законодателство.  

Необходимо е също така дефиниране на приоритетни пазари и развитие на отношенията с тях на всички нива. От ключово значение е предприемането на инициативи за налагане на съвременния бизнес профил на България в международното пространство. Комуникационно, имиджово и пазарно позициониране на българската експортно ориентирана индустрия на приоритетните пазари. 

Посочените предложения трябва да бъдат комуникирани към бизнеса в България, чрез провеждане на информационна кампания за външните пазари в това число конкурентите и пазарните ниши.

От ключова важност също така е предприемането на инициативи в посока заявяване и позициониране на България като своеобразен  хъб за бизнес и създаване на иновативни продукти на Балканите и Източна Европа. В тази сфера може да се последва примера на Полша за създаване на специални икономически зони с оглед привличане на инвестиции.  

Предлагаме предприемането и реализацията на инициатива „Инвестирай в България“, с цел проактивно създаване на  отношения, доверие и диалог с глобални съвременни компании лидери и стимулиране на инвестициите в България носещи трансфер на технологии, ноу-хау и знания. 

Всички инициативи по-горе биха довели до формиране на „продукт“, който СТИВ да „продава“ и промотира. В този ред на мисли трябва да се предприемат действия за модернизиране на процеса на работата на търговските аташета с цел предоставяне на повече ресурси (съдържание, данни и анализи, презентации, конкретна информация за потенциални партньори/земи/активи в България и др.) за постигане на по-висока ефективност на работата им. Както и да се въведе процес и инструменти (напр. дигитални платформи/ системи) за комуникация, обучения, създаване на съдържание и сътрудничество, в това число осигуряване на тясно сътрудничество между всички заинтересовани страни – БАИ, НКИЗ, търговски аташета, представители на бизнеса, социални партньори. 

Разбира се всички предприети инициативи трябва да бъдат дигитално обезпечени и добре отразени на местно и международно равнище. 

В заключение ние от Съюз за стопанска инициатива изразяваме готовност за съдействие при изготвянето на мерките, политиките и инициативите за стимулиране на износа и привличането на инвестиции в България, обект на общата ни работа.  

С УВАЖЕНИЕ

СВЕТЛИН ИЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА