Skip links

ССИ СЪС СТАНОВИЩЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА 31.10.2022Г.

Относно: Законопроект за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЛАЗАРОВ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА,

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), след като се запозна с предложения Законопроект за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. с мотивите към него, изразява следното становище:

Разработването на основните бюджетни закони е отговорна и продължителна експертна работа, свързана с проектирането на най-важният финансов план, обезпечаващ очакваните приходи и разходи, свързани с изпълнението програмата на правителството за политиките му през новата планова година. Изготвянето на бюджетна рамка изисква и предоставяне на средносрочна прогноза, отразяваща приоритетите и допусканията за развитие на политиките и формираните на тази основа цели на фискалната политика, обвързани с фискалните правила и ограничения по Закона за публичните финанси.

С оглед несигурната социална и политическа ситуация и липсата на редовно избрано правителство подкрепяме решението служебното правителство да не подготвя и внася за разглеждане в Парламента основните бюджетни закони за 2023 г. Имайки предвид мотивите, изразени от Министерство на финансите подкрепяме в цялост законопроекта за  прилагане на разпоредбите на сега действащите бюджетни закони, докато не бъде създадено редовно правителство, което да изготви бюджетна рамка за 2023 г.

Основният проблем за българската икономика остава инфлацията – привнесена и такава образувана от вътрешни фактори. Замразяването на  разходи за възнаграждения и  пенсии (до 01.07. 2023 г.) ще спомогне за намаляване на нейното ускорение. Имайки предвид отвореността на българската икономика обаче евентуално поскъпване на валута на дадена страна – търговски партньор, би имало обратен ефект. Необходими са спешни мерки, както за компенсиране на ефектите от кризите, така и за стимулиране на икономиката.

С оглед на гореизложеното е от ключово значение час по-скоро да бъде съставено редовно правителство, което да изготви бюджет за следващата година с ясни приоритетни политики и цели.

В заключение от Съюз за стопанска инициатива изразяваме своята подкрепа за дейността на служебното правителство в изготвянето и прилагането на ключови за икономиката на страната политики и използваме възможността да заявим готовност за съдействие в комуникационен план и чрез предоставяне на експертиза.

С УВАЖАЕНИЕ,

ВАСКА БАКЛАРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА