Skip links

ССИ ИЗРАЗЯВА ПРИНЦИПНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г., НО ОТПРАВЯ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕКСТА

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) изразява принципна подкрепа за проекта на Закона за държавния бюджет за 2023 г., но отправя препоръки и предложения по текста.

Инфлационният процес обаче остава един от основните проблеми за българската икономика.

Ограничаването на разходите за социални плащания е един от основните фактори, които ще спомогнат за значително намаляване на инфлацията и съответно за фискалния риск. В планираните разходи за 2023 г. трябва да се вземе предвид ниската усвояемост на средствата по оперативни програми и Плана за възстановяване и устойчивост. До голяма степен забелязваме и едно надценяване на законодателния капацитет на Народното събрание, касаещо пряко и втория транш от 1,4 млрд. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), който при предоговаряне и забавяне може да пристигне едва в 2024 г., а не тази година, както се очаква.

Основните рискове, касаещи изпълнение на консолидирания бюджет, са свързани със свръхоптимизма в приходната част, която е базирана на допусканията за растеж от 1,8 на сто при наличие на глобална несигурност, отрицателен растеж в Еврозоната и основния ни търговски партньор – Германия. Тези фактори неизбежно ще повлияят отрицателно върху външното търсене (нетния експорт) и оттам върху статистическото изражение на размера на БВП, респективно потреблението и приходите от ДДС в бюджета.

Следва обаче да се отчетат възможни рискове по линия на разходите като: подценяване на социални разходи; нови миграционни вълни, породени от потенциално ескалиране на конфликта в Украйна; ново проявление на енергийната криза, съпътствана от продължаване нуждата от механизми за енергийни компенсации при евентуални флуктуации на цената на електрическата енергия и газа; продоволствени предизвикателства в региона и съседните ни страни.

Изключително важно е осъществяването на конкретни политики и икономически мерки за увеличаване на приходната част на държавния бюджет, които да не се основават единствено на данъчно-осигурителните постъпления, т. е. събираемостта на данъците да не е единственият източник за бюджетни приходи. Политика, която може да допринесе положително за приходната част на бюджета е, например, предприемането на реални, своевременни действия за противодействие и борба с корупцията на всички нива, не само в държавната сфера, но и в бизнес отношенията.

Предложеният бюджет не предлага отговор на новата икономическа среда на рецесия в голяма част от ЕС и ниския икономически растеж в България. В настоящия законопроект отново не е застъпена политика на увеличаване на публичните инвестиции и запазване на мерките, които насърчават инвестициите и растежа. Основният проблем пред икономиката в насърчаването на инвестициите би могъл да се преодолее като се преустанови практиката да се прехвърлят инвестиционни разходи в потребление и се създаде нова ясна рамка за публичните инвестиции и как те ще се реализират в партньорство с частния сектор.

Като препоръка предлагаме в средносрочен план реализиране на административна реформа, чиито цели да се състоят в подобряване на ефективността на публичните разходи, намаляването на административното бреме, отваряне и прозрачност на национални и местни власти – все процеси, които във времето да доведат до оптимизиране на функционирането на държавната сфера в полза на бизнес и граждани.

Становището на ССИ за Закона за държавния бюджет 2023 г. може да видите ТУК