Skip links

ССИ ВНЕСЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СИ ЗА ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) внесе в Министерство на финансите предложенията си за промени в Кодекса за застраховането. Това става след като в края на миналата година по повод необходимите промени в Кодекса за застраховането, свързани със системата „Зелена карта“, през която се гарантира изплащането на обезщетения за инциденти, причинени от водачи в чужбина, ССИ пое ангажимент да даде своите предложения за промени, които да не доведат до поскъпване на  застраховката “Гражданска отговорност”.

Водени от своя основен приоритет: представителството и защитата на интересите, репутацията и авторитета на членовете и партньорите на ССИ и разбирайки и осъзнавайки огромното значение, което имат присъединяването на страната ни към Еврозоната и гарантирането на финансовата сигурност на България, Съюзът внесе своите предложения за промени.

Предложените текстове гарантират финансовата сигурност на държавата, превантират драстично увеличение на задължителната застраховка „гражданска отговорност“, за да не бъдат засегнати неблагоприятно над 3 000 000 български граждани и отговорят на поетите ангажименти по ЕРМ II.

Съюзът за стопанска инициатива предлага да бъде приета разпоредба в КЗ, която отчита изискванията и на националното, и на европейското право. ССИ предлага Българското национално бюро да обработва исковете по правилата на Съвета на бюрата съгласно националното законодателство и европейските правни норми, стриктно спазвайки Закона за мерките срещу изпирането на пари. Предложената промяна регулира по адекватен начин гаранционните функции на НББАЗ, и в този смисъл съответства напълно на принципите и целите, заложени във Вътрешните правила на Съвета на бюрата.

Другата възможна промяна, която посочват от ССИ като вариант е да бъде взаимстван опита на италианския законодател като се реципира нормата на чл. 299 от италианския Кодекс за застраховането. Разпоредбата предвижда, че италианското бюро заплаща по гаранционни искове претенциите, единствено, ако са придружени с доказателства за заплатени обезщетения на увредените лица. Италианският закон защитава и финансовите интереси на държавата, и националния застрахователен ресурс, като не се позволява извършването на плащания без доказателства за реално получени обезщетения от увредените лица, т.е. взети са мерки да се предотврати неконтролираното източване на финансови средства.

С пълния текст на предложението може да се запознаете в прикачения файл.