Skip links

Първо проучване за 2022 г. на потребностите на работодателите от работна сила

Предстои първото за 2022 г. поред проучване на потребностите на работодателите от работна сила през следващите 12 месеца и в средносрочен план – очакванията за следващите 3-5 години.

Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри в настоящата несигурна икономическа среда.

Резултатите от анкетата ще подпомогнат определянето на приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса за запазване и/или увеличаване на заетостта.

Приканваме ви да вземете активно участие като по този начин заявите ясно своите изисквания и очаквания както за необходимия ви персонал, така и за политиките и мерките, които ще бъдат финансирани в бъдеще. 

Анкетата е само в електронен вариант и е достъпна на адрес : http://survey.az.government.bg/index.php/259583?lang=bg