Skip links

Проект: Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения

На 01.11.2021 г. Съюзът за стопанска инициатива стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.128-0006-C01, проект „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 2“.

Проектът е на стойност 1 891 955,80 лв., от които 1 608 162,43 лева европейско и  283 793,37 лева национално съфинансиране.

Продължителността на проекта е 20 месеца, като стартира на 01.11.2021 г. и приключва на 30.06.2023 г.

Главна цел на проекта е чрез съвместни действия на социални партньори да се определят специфичните нива на дигитални умения, които са необходими на заетите лица в тяхната работа, както и да се подпомогне придобиването им, в съответствие с развиващите се дигитални технологии в отделни сектори на българската икономика.

Специфичните цели на проект BG05M9OP001-1.128-0006-C01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“ са:

1. Провеждане на изследване и анализ на потребностите от дигитални умения в 14 икономически дейности (сектори) въз основа на разработената методология

2. Разработване, тестване и валидиране на унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности/професии в 14 икономически дейности, посочващи знания, умения и поведение, което служителят/работникът следва да притежава, за да изпълнява успешно длъжността/професията си, като описанието на нивата на изискуемите дигитални компетентности (основно, средно, напреднало и високо специализирано) за съответната длъжност/професия ще се базира на европейската рамка DigComp2.1 и ще включва описание за извършвани действия и постигнати резултати

3. Тестване на текущите умения на заети в 14 икономически дейности, въз основа на разработени инструменти за оценка на дигитални компетентности

4. Разработване на учебно съдържание/програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения, съобразно изискванията на конкретната длъжност/професия, извън базовите дигитални умения (съгласно DigComp2.1) в 14 икономически дейности

5. Провеждане на пилотно тестване на учебно съдържание/програми за развитие на специфични дигитални умения по ключови длъжности/професии в 14 икономически дейности

6. Разработване и приемане на квалификационни рамки за развитие на дигитални умения в 14 икономически дейности и тяхното адаптиране и актуализиране, в случай на необходимост

7. Разработване на методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите в 14 икономически дейности за осигуряване на продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на заети, посредством предоставяне на дигитални умения, необходими за упражняване на професията/длъжността им.

8. Повишаване осведомеността на работодателите, самостоятелно заетите, работниците и служителите относно необходимостта от развиването на дигитални умения/компетентност

9. Разработване и внедряване на модели на социално партньорство и колективно договаряне в предприятията, адекватни на технологичните промени и дигитализацията на работните процеси за активно управление на промените и осигуряване на успешна адаптация на предприятията и работниците и служителите към промените.

Икономическите дейности в обхвата на проекта са: 03 Рибно стопанство, 32.1 Производство на бижута и други подобни изделия, 42 Строителство на съоръжения, 49.32 Пътнически таксиметров транспорт, 49.4 Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване, 62 Дейности в областта на информационните технологии, 65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване, 66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането, 73 Рекламна дейност и проучване на пазари, 74.2 Дейности в областта на фотографията, 75 Ветеринарномедицинска дейност, 80 Дейности по охрана и разследване, 81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване и 96 Други персонални услуги.

Предвидените дейности по проекта ще бъдат изпълнявани съвместно в партньорство с  Конфедерация на Труда „Подкрепа“ (КТ Подкрепа) и Министерство на Труда и Социалната Политика (МТСП).

Очакваните резултати са формиране и подобряване на специфични професионални дигитални умения на заетите лица, както и адаптиране на работодателите към настъпващите промени от гледна точка на управлението на човешките ресурси.