Skip links

ПРОВЕДЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СЕКТОР 80 „ДЕЙНОСТИ ПО ОХРАНА И РАЗСЛЕДВАНЕ“

На 26.04.2023 г. в град София, в рамките на проект BG05M9OP001-1.128-0006 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“, се проведе конференция за сектор 80 „Дейности по охрана и разследване“.

Записи от презентациите, направени по време на събитието, можете да намерите на следните линкове: