Skip links

ПОЛЕЗНО ЗА БИЗНЕСА: РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ – ГРАЖДАНИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В БЪЛГАРИЯ

Нормативната уредба на условията и реда за достъп до пазара на труда на чужденци – граждани на трети държави на територията на Република България се съдържа в Глава втора на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, на чужденец – гражданин на трета държава се разрешава достъп до пазара на труда, когато:

1.    има трудов договор с местен работодател;

2.    е командирован или изпратен в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България;

3.    е преместен по вътрешнокорпоративен трансфер;

4.    извършва дейност на свободна практика.

При наемане на работа на чужденец – гражданин на трета държава, работодателят е длъжен да уведоми Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в седемдневен срок от датата на действителното започване на работата. Формуляр за уведомяването може да бъде намерен в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Формуляри“.

Разрешителният режим не се прилага за лица, които са граждани на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са упражнили правото си на свободно движение.

Leave a comment