Skip links

Позиция на Съюза за стопанска инициатива относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 48-254-01-27

Съюза за стопанска инициатива, като национално представителна организация на работодателите, категорично не подкрепя Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 48-254-01-27.

С посочения по-горе проект на закон се предлага определяне на минималната работна заплата (МРЗ) в размер, не по-малък от 50 на сто от средната брутна работна заплата за страната за предходните 12 месеца. Предложението се мотивира с приетата Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския Парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз.

Запознайте се с позицията на ССИ