Skip links

Позиция на ССИ за ценовия шок на свободния пазар на електроенергия

Съюзът за стопанска инициатива изразява острото си безпокойство от неконтролируемото увеличаване на цените на електрическата енергия на пазара „ден напред“. ССИ настоява за бързи мерки без отлагане на трудните решения. Самият еврокомисар по енергетика Кадри Симсон заяви, че следва да се реагира бързо и координирано. 

По време на дебата относно мерките за ограничаване на въздействието на повишението на цените на електроенергията в Европейския парламент на 6 октомври 2021 г. ясно беше заявена необходимостта от прилагането на комплекс от мерки – от държавите членки за подпомагане на уязвимите домакинства и МСП и от страна на ЕС за реформиране на пазара на газ и за преодоляване на спекулативните практики. 

В този контекст ССИ подкрепя полаганите усилия в национален план за противодействие на спекулативните практики на пазара на електроенергия, които безспорно са един от факторите с пряко неблагоприятно въздействие върху цените на електроенергията на свободния пазар у нас.

 Трябва обаче да се предприемат целенасочени действия за преодоляване на неблагоприятното влияние върху другия основен фактор – системният. На тази плоскост трябва да се работи в две направления – прилагане на системни мерки на национално и на наднационално ниво и едновременно прилагане на мерки за подкрепа на предприятията за преодоляване на ценовия шок в енергетиката.

Небитовите потребители на електрическа енергия от мрежите за ниско напрежение са около 300 хиляди малки абоната от стопанския и обществения сектор, чието общо годишно потребление е около 4,5 МВтч. За тези потребители ценовият шок на свободния пазар на електроенергия е непосилен и ще доведе до затваряне на бизнеси и увеличаване на безработицата. 

Необходима е незабавна намеса на държавата за прилагане на мерки за навременна подкрепа на МСП за преодоляване на този ценови шок и за стабилизиране на икономиката.