Skip links

ОТВОРЕНИ СА 6 НОВИ КОНКУРСА ПО ПРОГРАМА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“ С ОБЩ БЮДЖЕТ 84 МЛН. ЕВРО

На 16 януари 2024 г. са отворени 6 конкурса за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ за дейности в подкрепа на центровете за операции по сигурността с нови приложения на изкуствения интелект и други базови технологии, за прилагането на законодателството на ЕС в областта на киберсигурността, като например Законодателния акт за киберустойчивост, както и за европейския преход към постквантова криптография. Предложенията за проекти могат да се подават до 26 март 2024 г. за следните  конкурси:

  1. Конкурс DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-06-ENABLINGTECH – Novel applications of AI and Other Enabling Technologies for Security Operation Centres

Целта е да се разработят и внедряват системи и инструменти за киберсигурност, базирани на нови приложения на технологии като изкуствен интелект (ИИ) и др. за центрове за операции по сигурността (Security Operation Centres-SOCs), насочени към откриване на заплахи и уязвимости, анализ и споделяне на данни и др.

Няма изисквания за сформиране на консорциум. Могат да участват частни и публични организации, включително центрове за операции по сигурността (Security Operation Centres-SOCs). Бюджет – 30 млн. евро. Европейското финансиране е 50 %, за проект – от 3 до 5 млн. евро. Продължителност на проектите – 36 месеца.

  1. Конкурс DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-06-STRENGTHENCRA – Strengthening cybersecurity capacities of European SMEs in line with CRA requirements and obligations

Целта е да се подкрепят европейските малки и средни предприятия (МСП) с акцент върху микропредприятия и малки предприятия, за укрепване на техния капацитет за киберсигурност в съответствие с изискванията на законодателния акт за киберустойчивост.

Няма изисквания за сформиране на консорциум. Конкурсът е насочен по-специално към националните координационни центрове (както са определени в Регламент (ЕС) 2021/887), частни субекти и др. Няма специфични изисквания за сформиране на консорциум. Бюджет – 22 млн. евро. Финансирането за проект е 22 млн. евро, т.е. ще се финансира само 1 проект по този конкурс. Продължителност на проектите – 36 месеца.

  1. Конкурс DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-06-CRATOOLS – Tools for compliance with CRA requirements and obligations

Целта на конкурса е да се подпомогне прилагането на законодателния акт за киберустойчивост чрез инструменти, които поддържат и където е възможно автоматизират вътрешни процедури за съответствие, включително тестване и изготвяне на спецификации, с фокус върху европейските МСП и по-специално микропредприятията и малките предприятия.

Бюджет – 8 млн. евро. Финансирането за проект е 2-3 млн. евро. Продължителност на проектите – между 12 и 18 месеца. Няма изискване за сформиране на консорциум. Фокусът е върху малки и средни предприятия, но могат да участват и други организации. Финансирането е 50 %, а за МСП – 75 %.

  1. Конкурс DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-06-PQCINDUSTRY –  Deployment of Post Quantum Cryptography in systems in industrial sectors

Целта е ва се внедри постквантова криптография (PQC) в системи в индустриални сектори като автомобилостроене, автоматизация, финанси, системи за управление или енергетика, като се интегрират системите, оборудването, компонентите, протоколите и мрежовите технологии на постквантовата криптография в съществуващите цифрови мрежи за сигурност и комуникация.

Няма изискване за сформиране на консорциум. Конкурсът е насочен към заинтересовани страни в областта на постквантовата криптография, индустриални участници, включително малки и средни предприятия и стартиращи фирми, и съответните участници, които играят роля в процеса на интеграция. Бюджет – 22 250 000 евро, финансирането за проект е 5-7 млн. евро. Продължителност на проектите – 36 месеца, финансиране – 50 %.

  1. Конкурс DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-06-STANDARDPQC –Standardisation and awareness of the European transition to post-quantum cryptography

Целта е да се засилят действията на Европа за преход към постквантова криптография чрез подкрепа на европейските и международни дейности по стандартизация и повишаване на осведомеността в тази област. Конкурсът е насочен към заинтересовани страни в областта на стандартизацията на PQC (както в рамките на европейските, така и на международни форуми за стандартизация), индустриални участници, включително МСП и стартиращи предприятия, и съответните участници, които играят роля в стандартизацията на постквантова криптография. Няма изискване за сформиране на консорциум. Бюджет – 1 млн. евро, финансирането за проект е 1 млн. евро, т.е. ще се финансира само 1 проект.  Продължителност на проектите – 36 месеца, финансиране – 100 %.

  1. Конкурс DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-06-TRANSITIONEUPQC  – Roadmap for the transition of European public administrations to a post-quantum cryptography era

Предложенията за проекти следва да предвидят водеща роля на агенциите за национална сигурност в разработването на пътна карта за преминаване на публичните администрации към постквантова криптография. Пътната карта следва да отчита инвентаризацията на системите, които трябва да бъдат заменени, времевата рамка, както и техническите и правните аспекти на преминаването към постквантова криптография в публичните администрациите.

Конкурсът е насочен по-специално към агенциите за национална сигурност и други публични администрации при разработването на пътна карта за прехода на публичните администрации към постквантова криптография. Няма изискване за сформиране на консорциум. Бюджет – 750 000 евро, финансирането за проект е 750 000 евро, т.е. ще се финансира 1 проект. Продължителност на проектите – 36 месеца, финансиране – 100 %.

В конкурсите могат да участват фирми, малки и средни предприятия (МСП), публични администрации и други юридически лица от държавите членки и от държавите от ЕИП  (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

Подробна информация за конкурсите може да се намери тук.

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК Funding and Tenders portal

Оценката на подадените проекти по шестте конкурса ще се извърши през април-май 2024 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през ноември 2024 г.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в Министерство на транспорта и съобщенията и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg.