Skip links

НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА ССИ СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Новият председател на Съюза за стопанска инициатива (ССИ) Кузман Илиев обсъди възможностите за преодоляване на недостига на кадри на пазара на труда в България с министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова. В срещата участваха още Васка Бакларова – член на Контролната комисия на ССИ, Проф. Красимира Станева и Красимир Симонски – членове на УС на ССИ, доц. Тодор Тодор – експерт към ССИ, заместник-министрите Гинка Машова, Николай Найденов, Десислава Стоянова и Мая Василева.

Участниците в разговора се обединиха около мнението, че наред с мерките за облекчаването на вноса на работници с висока квалификация е необходимо да се усъвършенстват и политиките за привличане на чужденци с български произход. В тази връзка представителите на ССИ акцентираха върху необходимостта от подобряване на системата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

“Големият проблем пред конкурентоспоосбността на България е липсата на хора на пазара на труда, както 30% от фирмите у нас посочват. И не говорим само за недостига на квалифицирани кадри, а и за острата необходимост от такива с професионално образование. Сериозен проблем е, че дори хора с български паспорти от нашата диаспора губят много време при акредитация и приравняване на образователните им степени и дипломи. Би било добре да последваме примера на Полша и Румъния, въвеждайки бърза процедура по валидация на компетенциите. Особено за хора, които са българи по произход и биха се интегрирали не само на пазара на труда, но и чисто културно”, посочи председателят на ССИ – Кузман Илиев.

Председателят на ССИ посочи и друг сериозен проблем за бизнеса: автоматизацията на МРЗ, с която се тълкува директивата на ЕС, но не в посока на повече договорен елемент между социалните партньори, а като 50 на сто от брутната работна заплата.

“Това е голям риск пред българските предприемачи в определени региони с по-ниски доходи, риск е за хазната и социалните системи, които биха поели удара от подобна непремерена икономическа политика”, категоричен беше Кузман Илиев.

В рамките на срещата в МТСП беше поставен акцент и върху нуждата от насочване на повече инвестиции за икономическо съживяване и създаване на работни места в по-слабо развитите региони и малките населени места.

„Свидетели сме на нарастващо регионално различие. За нас е ценно да се създават и запазват работни места с оглед поддържане на балансирано регионално развитие. Ние сме за ограничаване на вътрешната миграция и загубата на работни места, за превенция на причините, които водят до възникване на социални проблеми. В нашия фокус е трансграничното сътрудничество, което би имало положително въздействие върху местната икономика и повлиява качеството на живот на местното население“, добави проф. Станева.

“Ключово е да бъдат насочени инвестиции в слабо развитите райони, за да се преустанови пренасянето на работна ръка. Трябва да се работи за политики за подкрепа на младите семейства, както и за такива насочени към интегриране и активиране на младежите до 30 години, които не са на пазара на труда”, коментира Бакларова.

По време на разговорите като приоритетни бяха посочени и процесът на дигитална трансформация на икономиката и пазара на труда и необходимостта от повишаване на знанията на обществото по киберсигурност. Сфера, в която ССИ инвестира не само време и ресурси, но и притежава необходимата експертиза. Съюзът беше категоричен, че ще бъде надежден партньор по пътя към дигитализацията и изграждането на киберкултура в обществото, както и що се отнася до заимстването на добри практики от водещи международни експерти по киберсигурност, с които ССИ работи.

“Обмяната на опит и работата с международни експерти, особено в сферата на киберсигурността е приоритет за Съюза за стопанска инициатива. Дейността ни е насочена и към подпомогне на бизнеса и администрацията по пътя им към дигитализацията и подобряването на нивото на киберсигурност. Готови сме да работим заедно за повишаване на нивото на киберсигурност. Убеден съм, че обединявайки усилия ще осигурим високо ниво на киберсигурност за публичния и частния сектор”,  категоричен беше Красимир Симонски – член на Управителния съвет на ССИ.

Министър Шалапатова подчерта, че ще разчита на експертизата и откритата комуникация с всички социални партньори за намирането на най-добрите решения в предстоящата подготовка на цялостен анализ на пенсионната система и транспонирането на Директивата за адекватни минимални работни заплата в ЕС.