Skip links

Киберсигурност: Съветът приема заключения относно стратегията на ЕС за киберсигурност

Днес Съветът прие заключения относно стратегията на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие. Тази стратегия беше представена от Комисията и върховния представител по въпросите на външните работи през декември 2020 г. В нея се очертава рамката за действие на ЕС за защита на гражданите и предприятията в ЕС от киберзаплахи, за насърчаване на сигурни информационни системи и за защита на едно глобално, отворено, свободно и сигурно киберпространство.

В заключенията се отбелязва, че киберсигурността е от съществено значение за изграждането на устойчива, зелена и цифрова Европа. С тях като основна цел се поставя постигането на стратегическа автономност, като същевременно се запазва отвореността на икономиката. Това включва укрепване на способността да се вземат автономни решения в областта на киберсигурността с цел утвърждаване на водещите позиции на ЕС в сферата на цифровите технологии и повишаване на неговия стратегически капацитет.

В заключенията си Съветът изтъква редица области на действие през следващите години, включително:

  • плановете за създаване на мрежа от оперативни центрове за сигурност в ЕС за наблюдение и предвиждане на сигналите за атаки срещу мрежи
  • определянето на съвместно звено за киберсигурност, което ще постави ясен акцент върху рамката на ЕС за управление на кризи в областта на киберсигурността
  • твърдия си ангажимент за въвеждане и бързо приключване на изпълнението на мерките във връзка с инструментариума на ЕС за 5G и за продължаване на усилията за гарантиране на сигурността на 5G мрежите и развитието на бъдещите поколения мрежи
  • необходимостта от съвместни усилия за ускоряване въвеждането на ключови стандарти за сигурност на интернет, тъй като те са от основно значение за повишаване на общото равнище на сигурност и отвореност на глобалния интернет, като същевременно повишават конкурентоспособността на промишлеността на ЕС
  • необходимостта да се подкрепи развитието на стабилно криптиране като средство за защита на основните права и цифровата сигурност, като същевременно се гарантира способността на правоприлагащите и съдебните органи да упражняват правомощията си онлайн и офлайн
  • повишаване на ефективността и ефикасността на инструментариума за кибердипломация, като се обръща специално внимание на предотвратяването и противодействието на кибератаки със системни последици, които биха могли да засегнат веригите на доставки, критичната инфраструктура и основните услуги, демократичните институции и процеси и да подкопаят икономическата сигурност
  • предложението за евентуално създаване на работна група по киберразузнаване с цел укрепване на специалния капацитет на EU INTCEN в тази област
  • значението на засилването на сътрудничеството с международни организации и страни партньори за утвърждаване на общото разбиране за киберзаплахите
  • предложението за разработване на програма на ЕС за изграждане на външен киберкапацитет с цел повишаване на устойчивостта и капацитета на киберпространството в световен мащаб

За да се гарантира разработването, изпълнението и мониторинга на предложенията, представени в стратегията за киберсигурност, Съветът насърчава Комисията и върховния представител да изготвят подробен план за изпълнение. Съветът ще наблюдава и напредъка в изпълнението на заключенията чрез план за действие, който ще бъде редовно преразглеждан и актуализиран.

Източник: https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2021/03/22/cybersecurity-council-adopts-conclusions-on-the-eu-s-cybersecurity-strategy/