Skip links
сси

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“

Трансграничната програма „Интеррег Гърция – България“ за програмен период 2021 – 2027 г. беше одобрена през 2022 г., а в началото на 2024 г. се очаква тя да обяви първите приеми на проекти. През настоящия програмен период бюджетът на програмата е близо 84 млн. евро, осигурен от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране на двете държави. Територията на програмата обхваща четири области от българска страна – Благоевград, Хасково, Смолян и Кърджали, и 7 области от гръцка страна с общо население над 2.6 млн. души.

Областите на подкрепа на програмата включват мерки за адаптация към климатичните промени и превенция на риска, включително управление на риска от наводнения, подкрепа за прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика, опазване на околната среда, биоразнообразието и развитие на зелената инфраструктура за намаляване на замърсяването, подобряване на трансграничната достъпност и мобилност, мерки в областта на обучението и образованието, както и подкрепа за развитие на устойчив туризъм. В допълнение към финансирането за традиционните типове бенефициенти от публичния и неправителствения сектор в някои от областите програмата предвижда подкрепа за малки и средни предприятия.

РЕКЛАМА

В рамките на програмата ще се насърчават изследванията и иновациите, технологичния трансфер и сътрудничеството между предприятията, подобряване процеса на управление на отпадъците, подобряване качеството на въздуха, развитието на дигитални умения и устойчиви решения в областта на туризма. Програмата като правило предоставя по-гъвкави условия за финансиране в сравнение с националните оперативни инструменти, в т.ч. комбиниране на инвестиционни с „меки“ дейности, партньорства между взаимно допълващи се организации и ефективен трансфер на ноу-хау и практики от двете страни на границата.

Не на последно място, програмата се утвърди като ефективен инструмент за изграждане на трайно междуинституционално сътрудничество на организации от двете държави в областта на науката, публичния, неправителствения и търговския сектор. Традиционни бенефициенти по програмата са общини и областни администрации, университети и други образователни институции, неправителствени организации от различни области и др.

През ноември 2023 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане ръководството за кандидатстване за първата покана по програмата, която се очаква да стартира в началото на 2024 година. Поканата ще включва различни направления и бъде отворена за национални, регионални и местни публични органи, организации с нестопанска цел, международни организации и др. на територията на трансграничния район. Както и в предходния програмен период, програмата допуска финансиране за национални публични органи, чието седалище е извън териториалния й обхват.

В рамките на първия прием на проекти ще се предоставя финансиране в следните области:

  • Насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика
  • Опазване на околната среда, биологичното разнообразие и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване
  • Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда
  • Засилване на ролята на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации.

Прогнозният бюджет за първата покана е общо 32 050 467.10 евро, като финансирането от ЕС е 80%, а останалите 20% са национално съфинансиране. Проектите ще се изпълняват от минимум два и максимум 5 партньора, съответно от Гърция и България, а една организация ще може да кандидатства с максимум пет проектни предложения по поканата. Максималният бюджет на едно проектно предложение се очаква да е до 2.5 млн. евро, а в определени случаи ще се прилагат ограниченията на държавните помощи в режим de minimis.

Нов момент в кандидатстването по първата покана е фазирането на оценката на проектите. В рамките на първия етап кандидатите разработват и представят Концептуална рамка на проекта (Concept note). Кандидатите, чиято концептуална рамка бъде одобрена, ще бъдат поканени да представят детайлно проектно предложение на следващ етап от оценката на проектите. По-подробни условия за кандидатстване ще бъдат включени в пакета документи на предстоящите покани през 2024 г.

Източник: https://www.capital.bg