Skip links

Заключителна пресконференция -„Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“

На 26 октомври 2021 година Съюзът за стопанска инициатива организира Заключителна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“. 

Публичното събитие се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“ за осъществяване на проект „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“ по процедура BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Д-р Боряна Белчева, Съветник „Програми и проекти“

Главната цел на проекта е чрез съвместни действия на социални партньори да се подобрят възможностите за използване на нови системи, осигуряващи достъп до заетост, базирани на обучението чрез работа (чиракуването) в предприятията, с акцент върху занаятчийските предприятия.

В рамките на проекта бе изготвен анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването, на основата на който бяха изготвени предложения за национални политики и промени в законодателството, които да насърчават и подпомагат чиракуването.

Използвайки подготвен формат и изисквания за разработване на програми за обучение на чираци, групи от майстори съвместно с екипа по проекта, подготвиха 60 програми за обучение на чираци по всички занаяти, както и методически указания за майстори и обучители-наставници от микро и малки предприятия за провеждане на обучение на чираци. Програмите бяха пилотно тествани в 120 предприятия и от 150 заети/самонаети лица.

Виолина Накова, Председател на ССИ

На събитието присъстваха ръководството на Националната занаятчийска камара, председатели на Регионалните занаятчийски камари, заинтересовани страни по проекта, майстори-занаятчии, целева група по проекта, както и представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, членове на екипа консултанти от страна на бенефициента, и на партньора КТ Подкрепа.