Skip links

ЕС ЩЕ БЪДЕ ПО-КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН АКО ПОДКРЕПЯ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

По време на пленарната си сесия през февруари Европейският икономически и социален комитет зае решителна позиция в полза на създаването на по-добра бизнес среда за МСП в Европа: законодателството на ЕС трябва да следва принципа „мисли първо за малките“ и да намали излишната бюрокрация.

 Конкурентоспособността трябва да бъде приоритет за Европа и затова Съюзът трябва да акцентира върху малките и средните предприятия, като ги подкрепя чрез стратегии и специфични мерки.

Становището на ЕИСК, прието на тази пленарна сесия изразява подкрепа за пакета от мерки за подпомагане на МСП, предложен от Европейската комисия, но се подчертава, че те трябва да бъдат и видими, и адекватни.

„Пакетът от мерки за подпомагане на МСП е опит за поставяне на МСП във фокуса на европейското законодателство, стратегии, дискусии и действия в подкрепа на конкурентоспособността“, заяви докладчикът Алена Мастантуоно. Поставеният неотдавна акцент върху МСП от страна на председателя на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен в края на настоящия мандат, е добро начало. Благосъстоянието на МСП най-накрая е включено в дневния ред и ще остане в него и занапред.

Понастоящем МСП са най-важният елемент на европейската промишленост и икономика. В ЕС има 24 милиона европейски МСП, като те представляват 99 % от всички предприятия и осигуряват две трети от работните места в частния сектор на ЕС. МСП обаче се сблъскват с огромна несигурност, ограничени доставки, недостиг на работна ръка и нелоялна конкуренция.

ЕИСК вярва, че осигуряването на по-лесен достъп до финансиране било то чрез безвъзмездни средства, заеми или други финансови инструменти, трябва да е приоритет. Задължително е на разположение да има  съобразена с нуждите помощ, както и  ясен набор от мерки за насърчаване на отговорно поведение от страна на МСП при използването на средства от ЕС.

Следва да се направи повече за опростяване и намаляване на бремето на ДДС върху трансграничните дейности и за премахване на други дългосрочни ограничения. Предприятията все още са изправени пред значителна тежест поради разпокъсаността в рамките на единния пазар и различните национални норми за стоките и услугите.

Не на последно място, поддържането на здравословни и безопасни условия на труд е от решаващо значение. Мерките, които дават възможност на европейските предприятия за достъп до финансиране и за създаване на благоприятни условия, трябва да вървят ръка за ръка с други, които имат за цел да улеснят спазването на законодателството в областта на здравето, безопасността и опазването на околната среда. Това е важно, тъй като така ще се помогне да се избегнат трудови злополуки и свързани с работата увреждания на здравето.

Създаването на благоприятна бизнес среда не трябва да бъде за сметка на социалните права и правата на човека, заяви съдокладчикът Анджело Паляра. „МСП следва да бъдат насърчавани да осъществяват дейността си отговорно чрез специфични условия, уреждащи достъпа до обществени поръчки, фондове и стимули“.

Припомняме, че Европейската комисия прие пакета от мерки за подпомагане на МСП през септември 2023 г. Той се състои от 19 предложения, включително регламент относно забавените плащания и директива за опростяване на данъчното облагане за МСП и има за цел да осигури краткосрочна помощ и да повиши конкурентоспособността и устойчивостта на МСП в дългосрочен план, като насърчава справедлива и благоприятна бизнес среда. Основният набор от мерки е насочен към достъпа до финансиране и квалифицирана работна сила, както и към подкрепата, от която се нуждаят МСП в целия бизнес цикъл.