Skip links

ЕП ПРИЕ ПРЕРАЗГЛЕДАН ЗАКОН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

Европейският парламент прие предварително политическо споразумение с държавите от ЕС относно нови мерки за подобряване на качеството на въздуха в ЕС, така че то вече да не е вредно за човешкото здраве, природните екосистеми и биологичното разнообразие, с 381 гласа „за„, 225 „против“ и 17 „въздържал се“.

С новите правила се определят по-строги гранични стойности за 2030 г. и целеви стойности за замърсителите със сериозно въздействие върху човешкото здраве, включително прахови частици (ПЧ2,5, ПЧ10), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2). Държавите членки могат да поискат крайният срок до 2030 г. да бъде отложен с до десет години, ако са изпълнени конкретни условия.

Ако новите национални правила бъдат нарушени, засегнатите от замърсяването на въздуха ще могат да предприемат правни действия, а гражданите могат да получат обезщетение, ако здравето им е било увредено.

В градовете ще бъдат създадени повече пунктове за вземане на проби за качеството на въздуха и понастоящем фрагментираните индекси за качеството на въздуха в целия ЕС ще станат съпоставими, ясни и публично достъпни.

След гласуването докладчикът Хави Лопес (S & D, Испания) заяви: „Чрез актуализирането на стандартите за качеството на въздуха, някои от които са установени преди почти две десетилетия, замърсяването в целия ЕС ще бъде намалено наполовина, проправяйки пътя към по-здраво и устойчиво бъдеще. Благодарение на Парламента, актуализираните правила подобряват мониторинга на качеството на въздуха и защитават по-ефективно уязвимите групи. Това е значителна победа за нашия непрекъснат ангажимент да осигурим по-безопасна и по-чиста околна среда за всички европейци“.

Законът трябва да бъде приет от Съвета, преди да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и да влезе в сила 20 дни по-късно. След това страните от ЕС ще разполагат с две години, за да приложат новите правила.

Замърсяването на въздуха продължава да бъде водеща екологична причина за преждевременна смърт в ЕС с около 300 000 случая на преждевременна смърт годишно (проверете тук, за да видите колко чист е въздухът в европейските градове). През октомври 2022 г. Комисията предложи преразглеждане на правилата на ЕС за качеството на въздухас по-амбициозни цели за 2030 г. за постигане на целта за нулево замърсяване до 2050 г. в съответствие с плана за действие за нулево замърсяване.Това законодателство отговаря на очакванията на гражданите по отношение на замърсяването и „по-зелените“ градове с по-ниски емисии, както и повишава осведомеността, като предоставя редовно актуализирана информация за замърсяването, както е посочено в предложения 2, точки 2, 6 и 6, параграф 1 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.