Skip links

Начална пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.128-0006-С01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“, по процедура BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения“ – Компонент 2″

На 14 декември 2021 година Съюз за стопанска инициатива организира ВЪВЕЖДАЩА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект № BG05M9OP001-1.128-0006-С01 „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“, по процедура BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Пресконференцията отбелязва стартирането на проекта, който е с продължителност 20 месеца, с начална дата: 01.11.2021 г. и дата на приключване: 30.06.2023 г.

Главна цел на проекта е чрез съвместни действия на социални партньори да се определят специфичните нива на дигитални умения, които са необходими на заетите лица в тяхната работа, както и да се подпомогне придобиването им, в съответствие с развиващите се дигитални технологии в отделни сектори на българската икономика.

Предвидените дейности по проекта ще бъдат изпълнявани съвместно в партньорство с Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерация на труда „Подкрепа“ (КТ Подкрепа).

Очакваните резултати са формиране и подобряване на специфични професионални дигитални умения на заетите лица, както и адаптиране на работодателите към настъпващите промени от гледна точка на управлението на човешките ресурси.

За регистрация в събитието, моля потвърдете участие на имейл адрес: k.stancheva@ssibg.org със заглавие на съобщението: „Регистрация за начална пресконференция по проект BG05M9OP001-1.128-0006-С01“, като отбележите в основния текст две имена и представляваща организация.