Skip links

ВЛИЗА В СИЛА ЗАКОНЪТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

От 04.05.2023 г. влиза в сила Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Той бе приет в началото на годината от НС, а през февруари беше обнародван в Държавен вестник. Законът влиза в сила за задължените по закона работодатели в частния сектор, които имат между 50 и 249 служители по-късно – от 17 декември 2023 г.

Законът има за цел да осигури защитата на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Защитата по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

Защита се предоставя и на лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал; лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането; юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Сигналите за нарушения могат да се подават чрез вътрешен или външен канал. Централен орган за външно подаване на сигнали е Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/. До септември месец тя трябва да приеме наредба за воденето на регистър на сигналите, да издаде указания към задължените субекти, да разработи модел на регистър на сигналите и формуляр за приемане на сигнали, които да се предоставят безплатно за използване на всички задължени субекти.

Когато става въпрос за вътрешно подаване на сигнал задължените субекти по този закон са:
• Работодателите в публичния сектор;
• Работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители; Задължените субекти с общ брой от 50 до 249 работници или служители могат да използват общ канал за вътрешно подаване на сигнал, като определят едно лице или обособено звено;
• Работодателите в частния сектор, независимо от броя на работниците или служителите, когато става въпрос за предприятия, функциониращи във финансовия, кредитния, банковия, инвестиционния, застрахователния, пенсионния сектор, ценни книги, транспорт и околна среда;
• Общините с население под 10 000 души или тези с по-малко от 50 работници или служители могат да споделят ресурси за получаване на сигнали за нарушения и за предприемане на последващи действия по тях при спазване на задължението за поверителност.

Задължените субекти са длъжни да предоставят ясна, лесно достъпна информация, относно условията и реда за подаване на сигнали. Тя се публикува на интернет страниците на задължените субекти и се поставя на видно място в офисите и работните помещения.

По силата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, работодателите имат задълженията за въвеждане на следните мерки:

• Да изготвят и приемат правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях; да водят регистър на сигналите; да осигурят т.нар. канал за вътрешно подаване на сигнали – да регламентират реда за сигнализиране и последващите действия по разглеждане на сигналите;
• Да определят един или повече служители, които да получават, администрират и разследват сигналите;
• Да създадат вътрешен непубличен регистър по образец на Комисията за защита на личните данни, който да съдържа:

 1. информация за лицето, което е приело сигнала;
 2. датата на подаване на сигнала;
 3. засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;
 4. обобщени данни за твърдяното нарушение: място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
 5. връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването и в процеса на обработване на сигнала;
 6. информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето;
 7. предприетите последващи действия;
 8. резултатите от проверката по сигнала;
 9. периода на съхраняване на сигнала.;
 10. Да коригират и допълнят документацията си относно защитата на личните данни във връзка с новите цели на обработване, определени от Закона;
 11. Да извършват най-малко веднъж на три години преглед на своите правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях.

  При неизпълнение на изисквания за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнали работодателят ще се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв. Проверки и актове за установяване на нарушения ще се изготвят от КЗЛД.

  Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират начина за сигнализиране (вътрешен канал, външен канал или публично оповестяване), като един, комбинация от два начина или и трите начина едновременно.

В случай, че има основателно предположение, че за сигнализиращото лице съществува риск от ответни, дискриминиращи го действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът може да бъде подаден чрез канал за външно подаване.

С оглед високия обществен интерес от предотвратяване на нарушения на българското законодателство и на актове на Европейския съюз се насърчава публичното оповестяване на информация за такива нарушения. Лицата, публично оповестяващи такава информация, освен със закрилата по този закон се ползват и с установената в Конституцията закрила на свободно разпространяване на информация.

Законът предвижда следните мерки за подкрепа на лицата, подаващи сигнали за нарушения:

• Безплатна и достъпна информация и съвети относно процедурите и мерките за защита;
• Помощ пред всеки орган, необходима за тяхната защита срещу репресивни ответни действия;
• Правна помощ в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по граждански дела, свързани със защитата на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правна помощ; извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове, в съответствие със Закона за медиацията.

Пълния текст на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения може да видите тук:
Lex.bg – Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане