Skip links

Призив от страна на Агенцията по заетостта към работодателите, които освобождават работници и служители, за оказване на съдействие и улесняване на регистрацията им в Дирекциите „Бюро по труда”

С писмо изх. № 20-00-403/15.04.2020 г. Директорът на Агенцията по заетостта се обърна към национално представителните организации на работодателите с молба за оказване на съдействие от работодателите, които освобождават персонал, за улесняване на регистрацията на уволнените работници и служители в Дирекциите „Бюро по труда”.

От Агенцията по заетостта призовават работодателите да улеснят прехода на техните кадри от трудова заетост към безработица, като за уволнените/съкратените работници и служители, при напускането им, освен документите за освобождаване, работодателят им и предостави и:

  • Информационен материал, съдържащ линкове към важните рубрики в официалните интернет страници на Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт и Държавна агенция „Електронно управление”, в които могат да получат информация и  да подадат съответните заявления за регистрация в бюрото по труда и/или получаване на обезщетения за безработица от НОИ, и/или
  • Формуляр на хартиен носител на Заявление-декларация за регистрация в Дирекция „Бюро по труда” като безработно търсещо работа лице, и/или
  • Формуляр на Заявление за изплащане на обезщетение при безработица, и/или
  • Съдействие при необходимост и възможност за тяхното попълване  и изпращане по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор към съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта или НОИ.

Тези действия ще осигурят възможност освобождаваните лица да се регистрират дистанционно и да ползват права за търсене на работа и/или получаване на обезщетения за безработица, без да излагат на риск своето здраве и това на близките си с присъствени и продължителни посещения на офисите на Дирекциите „Бюро по труда”.

Повече и конкретна информация за начините и формите за заявяване на регистрация в бюрата по труда и получаване на обезщетения може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките „Лесни стъпки за регистрация в бюрото по труда“ и „Предлагащи работа“ на следния интернет адрес: https://www.az.government.bg/pages/lesni-stupki-za-registracia-v-buroto-po-truda-bez-registracia/.  

Агенцията по заетостта предостави и допълнителни информационни материали, с които може да се запознаете от тук.

https://ssibg.org/wp-content/uploads/2020/04/informacija-za-rabotodateli-osvobojdavashti-personal-1.docx

https://ssibg.org/wp-content/uploads/2020/04/varianti-za-sydejstvie-za-registracija-1.docx

https://ssibg.org/wp-content/uploads/2020/04/polezni-vryzki-kym-varianti-za-registracija-1.docx