Отворени процедури

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020
Открита процедура за подбор на проекти по Програма за морско дело и рибарство BG14MFOP001-1.002 „здраве и безопасност“
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.