Skip links

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри актуализиране и продължаване на мярката „60/40“ в подкрепа на бизнеса

На заседанието си на 29.06.2020 г. членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество единодушно подкрепиха  проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и обявената с Решение № 325 и Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. извънредна епидемична обстановка.

Мярката ще се прилага за период от 3 месеца – от 01 юли до 30 септември 2020 г., като на работодателите ще бъдат отпускани средства при намаление на приходите от продажби с не по-малко на 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средствата, спрямо същия месец на предходната година. Средствата ще бъдат отпускани за запазване на заетостта на работници и служители, които поради преустановяване на работа при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка не са допуснати до работните им места на основание чл. 120в от КТ, на работници и служители, които през периода на обявеното извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка са работили на непълно работно време на основание чл. 138а от КТ; на работници и служители, които през периода на обявеното извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка са ползвали отпуск на основание чл. 173а, ал. 2 от КТ; на работници и служители, за които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от КТ и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода на обявеното извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, като и на работници и служители, извън посочените категории, които са осигурени в сектор Хотелиерство и ресторантьорство по КИД-2008.

На работодателите ще бъдат отпускани средства и по отношение на работници и служители, които не са били допускани на работа през целия или през част от периода на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, но понастоящем са се завърнали на работа, като работодателят продължава да има изискуемия спад на приходите от дейността.

Ново положение е и включването в обхвата на мярката и на заетите в сектор Хотелиерство и ресторантьорство от КИД – 2008, независимо от обстоятелството дали не са били допускани на работа на основание чл. 120в от КТ или са работили на намалено работно време по чл. 138а, ал. 2 от КТ през целия или през част от периода на извънредното положение или извънредната противоепидемична обстановка. Работодателите от сектор Хотелиерство и ресторантьорство от КИД-2008 по отношение на сезонните работници и служители няма да бъдат обвързани със задължение за запазване на заетостта на работниците и служителите за период равен на периода, за който са им изплащани средства за запазване на заетостта на конкретния работник или служител.

Прекроено е и условието за липсата на задължения за данъци и осигурителни вноски по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и общините, като се предвижда то да е отнесено към 31.12.2019 г. Съюзът за стопанска инициатива предложи въпросният текст да се допълни, така че от мярката да се възползват и работодатели, които макар да са имали задължения към 31.12.2020 г., впоследствие са ги изплатили.

Запазва се досегашното съотношение на изплащане на средствата – 60 % от размера на осигурителния доход за месец май 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, осигурен по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО. Важно допълнение към мярката спрямо досегашната й визия е, че когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове, общият размер на предоставените средства е до 80 %. По този начин един работодател за един и същ работник или служител може да кандидатства едновременно за получаване на средства по мярката „60/40“ и по мярката за получаване на 290 лева, като общият интензитет на получаваната сума за този работник или служител не следва да надхвърля 80 на сто от осигурителния доход на лицето за месец май тази година и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя. Според данни от НОИ необходимите средства за изплащане на сумите по постановлението за един месец на половината от осигурените лица в икономическите дейности в обхвата на постановлението са в размер на 844 млн. лева.