Skip links

Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на малките и средни предприятия

Снимка: www.sme.government.bg

Съюзът за стопанска инициатива е част от сформираната от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) работна група за разработване на Концепция за реализиране на мерки, насочени към подкрепа и облекчаване дейността на малките и средни предприятия в изпълнение на договореностите между държавата, работодателските и синдикалните организации в Националното тристранно споразумение.

Първото заседание на работната група се проведе на 26.08.2020 г. в ИАНМСП, като участващите очертаха основните направления, по които ще работят в изпълнение на поставената задача. Концепцията следва да бъде разработена в съответствие с принципа „Мисли първо за малките“ и с принципите на „Акта за малкия бизнес“ на Европейския съюз. Целта е да се създаде среда, в която предприемачи и семейни предприятия могат да преуспяват, да се гарантира, че честните предприемачи, които са били обявени в несъстоятелност, ще получат бързо втори шанс, да се създаде готовност от страна на държавните администрации да откликват на нуждите на МСП, да се приспособят механизмите за провеждане на публичната политика към нуждите на МСП (да се улесни участието на МСП в процедури по възлагане на обществени поръчки и да се използват по-добре възможностите за държавна помощ по отношение на МСП), да се улесни достъпът на МСП до финансиране и да се развие правна и икономическа среда, която спомага навременните плащания по търговските сделки, да се помага на МСП да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлага единният пазар, да се насърчава усъвършенстването на уменията в МСП, както и всички форми на иновация, да се създаде възможност за МСП да превърнат предизвикателствата на околната среда във възможности, да се насърчават и подпомагат МСП да се възползват от растежа на пазарите.

 На срещата беше обсъдено настоящото състояние на сектора на МСП у нас и възможностите за изготвяне на Концепцията, която целида насърчи предприемачеството, да улесни достъпа до нови пазари и финансиране, да подкрепи дигитализацията, да регулира бизнес средата и да повиши осведомеността относно кръговата икономика и иновациите.

https://www.sme.government.bg/?p=51338