Международно сътрудничество

1. ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

ЕИСК подкрепя амбицията на Комисията да даде начало на необходимото разискване на данъчното облагане и квалифицираното мнозинство

 

Предвид чувствителността на гласуването с квалифицирано мнозинство (QMV) по данъчни въпроси, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) подкрепя амбицията на Европейската комисия да даде начало на дебат за това как да се реформира вземането на решения за данъчната политика на ЕС.

По време на пленарната сесия през юли, членовете на Комитета, които представляват работодатели, работници и различни социални, професионални, икономически и културни организации на 28-те държави-членки на ЕС, обсъдиха съобщение на Комисията, в което се предлага дебат относно постепенното изменение на решението – процес на вземане на решения за определени области на общата данъчна политика на ЕС от единодушие до гласуване с квалифицирано мнозинство, като се използва т.нар. „клауза за пасарел“ (член 48, параграф 7 от Договора за Европейския съюз). Въпреки различията в мненията на членовете на ЕИСК те постигнаха съгласие по обща позиция и приеха становище, поискано от Европейската комисия.

В него Комитетът посочва, че данъчната политика като цяло, и по-специално борбата с данъчните измами, трябва да останат приоритет за следващата Европейска комисия. В този смисъл, ЕИСК подкрепя разискването относно постепенното преминаване към квалифицирано мнозинство и обикновена законодателна процедура в областта на данъчното облагане, като същевременно признава, че всички държави-членки трябва по всяко време да разполагат с достатъчни възможности за участие в процеса на вземане на решения. Освен това, Комитетът счита, че всяко ново правило трябва да бъде подходящо за целта, и че е необходимо да бъдат изпълнени определени условия за успешното прилагане на QMV.

Хуан Мендоза Кастро от Испания, член на ЕИСК, представляващ групата на работниците, заяви: в миналото Комитетът вече е посочвал в други становища подкрепата си за промяната на правилото за единодушие и че е отворен за квалифициран подход. Считаме, че съществува необходимост от по-широк процес, за да се постигне евентуално напредък към по-ефективно гласуване с квалифицирано мнозинство при данъчното облагане.

 

ЕИСК отправя препоръки за бъдещата икономическа политика на ЕС и управлението на ИПС

 

На пленарната си сесия през юли, Европейският икономически и социален комитет представи предложения за икономическата програма за предстоящия законодателен период (2019-2024 г.) и препоръча те да формират основата на нова европейска икономическа стратегия. Предложенията на Комитета целят да развият по-устойчиви и устойчиви икономически политики на ЕС в рамките на подобрена управленска рамка за Икономическия и паричен съюз (ИПС).

Според ЕИСК, бъдещата икономическа политика и управление следва да вземат предвид геополитическите и обществени предизвикателства, като например световното забавяне на икономиката, нерешените търговски спорове, борбата с бедността, климата и демографските промени, нарастващото неравенство между държавите-членки и регионите, както и между обществата, четвъртата индустриална революция и други глобални и вътрешни рискови фактори, за да се засили устойчивостта при кризи и на икономическия модел.

Предизвикателствата изискват широкообхватна европейска икономическа стратегия. Ясните политически цели и по-съгласувана рамка за икономическо управление биха могли да обърнат отрицателните тенденции. Политическите институции, както и икономическите и социалните участници, трябва да бъдат подготвени да действат в отговор на тези предизвикателства, като предвиждат необходимите промени и насочват процесите на трансформация.

Хавиер Доз, докладчик на ЕИСК по становището относно „Към по-устойчива европейска икономика“, докладва предложенията на Комитета: На първо място, стремежът към укрепване на институционалната архитектура на Икономическия и паричен съюз следва да се поддържа и укрепва. Необходими са обаче и мерки за намаляване на икономическите и социалните различия, тъй като те застрашават политическата устойчивост на ЕС и всички негови ползи за гражданите.

Джудит Ворбах, докладчик на ЕИСК по становището относно „Нова визия за завършване на Икономическия и паричен съюз“, заяви : Нуждаем се от по-амбициозни действия в контекста на реформата на ИПС за постигане на по-интегриран, по-демократичен и социално по-добре развит Съюз. Всичките четири стълба на ИПС – паричният и финансовият, икономическият, социалният и политическият – трябва да бъдат подсилени по балансиран начин.

 

Кръгова икономика: време да освободим силата на потребителите, призовава ЕИСК

 

Досега действията за насърчаване на развитието на кръгова икономика в Европа се съсредоточиха върху производството, принуждавайки индустриите да въвеждат бизнес модели на кръгова икономика и да въвеждат опциите на кръговата икономика на пазара. Сега вече са налице условия за включване на потребителите и за овластяването им да направят устойчив избор за покупките в ежедневието си, се казва в доклада на ЕИСК, приет през юли.

В доклада, озаглавен „Потребители в кръговата икономика“, Европейският икономически и социален комитет призовава за стратегическа промяна, която да постави потребителите в центъра на публичната политика на кръговата икономика на всички равнища на управление в Европа.

В първия етап на кръговата икономика, потребителите бяха ограничени до ролята на градските агенти за рециклиране на битовите отпадъци, докато фокусът беше върху бизнеса. ЕИСК изтъква, че инициативите на Европейската комисия са насочени към регулиране и производство, като увеличават нивата на рециклиране и въвеждат концепцията за екодизайн.

Сега започваме да виждаме големи промени от големите индустрии. Тъй като основните групи като H&M обхващат модела на кръгова икономика, а Ikea започва да предлага модел на лизинг за кухни в над 30 страни, може да се каже, че бизнесът е дошъл на пазара.

Сега е време Кръгова икономика 2.0 да се справи с крайния потребител, твърди докладчикът на ЕИСК Карлос Триас Пинто, като призова Европейската комисия да поеме инициативата за промяната.

 

Дебат с Кони Ройтер, съпредседател на Групата за връзка на ЕИСК: Ние сме тук, за да изградим мостове и да работим за по-добра Европа

 

На пленарната си сесия на 18 юли Европейският икономически и социален комитет бе домакин на дебат с Кони Ройтер, съпредседател на Групата за връзка на ЕИСК с европейските организации и мрежи на гражданското общество.

Г-н Ройтер представи заключенията и препоръките от Дните на гражданското общество през 2019 г., които се състояха в средата на юни в Брюксел, спирайки се на темата за устойчивата демокрация. Той говори и за ролята на Групата за връзка, създадена през 2004 г. като уникален орган в рамките на ЕС, за да осигури постоянен диалог между институциите на ЕС и Европейската мрежа на организациите на гражданското общество на равнище ЕС.

„Ние сме тук, за да насърчаваме гражданския диалог на прогресивна и приобщаваща Европа“, заяви г-н Ройтер на пленарното заседание, като подчерта важната роля на групата да предлага европейска перспектива по жизненоважни теми и политики, издигащи се над националните интереси.

 

Председателят на ЕИСК Лука Яхер похвали добрата работа на Групата за връзка на ЕИСК: „Групата за връзка е форум за обмен, политически диалог и сътрудничество между ЕИСК и организациите на гражданското общество в ЕС.“

Опитваме се да изградим мостове, а не да затваряме врати. Тук сме, за да работим заедно за по-добра Европа, подчерта председателят на ЕИСК.

Като символ на тясното си сътрудничество, всяка година Групата за връзка и ЕИСК организират Дните на гражданското общество, за да подчертаят приноса на организациите на гражданското общество за изграждането на Европейски съюз, който все повече се доближава стремежите на гражданите. Събитието отбеляза своята 10-та годишнина.

 

  1. SMEunited

Европейска организация на малките и средни предприятия и занаятите

 

Най-добри практики за подпомагане на МСП при прехода към цифровизация

Цифровизацията е от решаващо значение за конкурентоспособността на МСП. За да започнат цифрова трансформация, предприемачите се нуждаят от благоприятна правна рамка и среда с подходящи структури за подкрепа.

Въвеждането и внедряването на цифрови решения от МСП в Европа е ниско. Само 20% от МСП са широко цифровизирани и ситуацията варира в различните страни и сектори. Всъщност 50% от фирмите във Финландия и Дания са широко цифровизирани, докато в България, Румъния и Латвия това е 1 на 10. Нивото е по-високо в секторите на телекомуникациите и ИКТ и по-малко в преработващата промишленост (напитки и храни), строителството и текстил. В действителност, цифровизацията на едно предпирятие често означава, че то просто има уебсайт и няколко компютъра.

Ето защо, SMEunited събира най-добрите практики за подпомагане на МСП за цифровия преход, който започва от адаптирането на прости цифрови решения и преминава към по-напреднали технологии. Брошурата представя действия, предприети от нашите национални и секторни организации за подобряване на използването на цифрови решения от МСП в 15 държави-членки.

Ще продължим да обменяме най-добри практики и да споделяме ноу-хау за различните аспекти на дигитализацията с нашите членове, като се започне от електронната търговия, от облачните технологии за обмен на данни до блокчейн, интернет за всичко и изкуствен интелект.

 

Улеснение за потребителите при онлайн търговия

Бизнесът представя нов инструмент за подобряване на информацията за потребителите

Днес европейската бизнес общност представя своя доброволен инструмент, за да информира по-добре потребителите, когато пазаруват онлайн. Целта е да се помогне на компаниите да намерят добри начини да представят информацията си на потребителите, включително стандартните срокове и условия.

Инструментът е разработен в духа на „Новия курс за потребителите за 2018 г.“, съгласуван от експертната група на бизнес организациите. Тази инициатива бе улеснена от Европейската комисия, която днес публикува свои собствени насоки относно директивата „Нелоялни договорни клаузи“ за подобряване на онлайн пазаруването.

Европейският бизнес доброволен инструмент включва практически примери чрез „Пътуване на потребителите“ – графика, която помага на предприятията да разберат на кой етап трябва да бъде предоставена информацията и как може да изглежда последоватлено, да бъде лесно разбираема, включително задължителната информация за потребителите.

Нормативните изисквания по отношение на задължителната информация за потребители са сложни и много дълги. Съгласно законодателството на ЕС, от бизнеса се изискват много информационни материали, когато проаджбите са онлайн. Потребителите срещат трудност да разберат и понякога да намерят най-подходящата информация. Колкото по-добре са информирани потребителите за правата си, толкова повече имат доверие при закупуването на продукти, по-специално онлайн. Колкото по-рано се предоставя информация, толкова по-малко възникват недоразумения и спорове  на по-късен етап.

Участващите асоциации ще повишат осведомеността относно този инструмент, препоръчват на членовете си да вземат предвид тези предложения при изработването на своите уебсайтове и ще преразгледат инициативата в светлината на развитието на правната рамка.

Компаниите ще запазят гъвкавостта си да адаптират представянето на потребителската информация към специфичната бизнес идентичност и специфичните нужди и очаквания на своите клиенти.

 

  1. ESBA – European Small Business Alliance

 

Борба с неравноправните договорни условия: Комисията издава насоки за по-добра защита на потребителите

 

Европейската комисия прие днес указание относно неравноправните договорни клаузи. Това ръководство следва да гарантира, че потребителските сдружения и практикуващите юристи, включително съдиите, ще бъдат по-добре подготвени да защитават потребителите в ЕС от неравноправни договорни условия. Комисарят за правосъдието, потребителите и равенството между половете Вера Юрова каза: „Всеки път, когато потребител купува продукт или услуга от професионален търговец, те сключват договор. Договорите трябва да бъдат прозрачни и не трябва да предоставят на търговците нелоялни предимства пред потребителите. Новото ръководство ще бъде ценен инструмент за защитниците на правата на потребителите и практикуващите юристи.“ Насоките се основават на големия брой съдебни решения на Съда на Европейските общности, като се позовават на съществуващи решения относно неравноправните клаузи в договорите за ипотечни кредити, заеми, взети в чуждестранна валута, както и за принудително изпълнение на ипотеки, които засягат голям брой потребители в ЕС.

 

Държавите-членки на ЕС постигат неясен напредък в намаляването на емисиите съгласно конвенцията на ООН, показват последните данни за замърсяването на въздуха

 

Държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) постигнаха неясен напредък в намаляването на емисиите на най-вредните замърсители на въздуха, според актуализирани данни, публикувани днес от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС). Данните са от годишния доклад на ЕС за инвентаризация на емисиите, изпратен на Конвенцията на ИКЕ на ООН за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (LRTAP). Докладът на ЕАОС потвърждава, както беше подчертано в неотдавнашния доклад на ЕАОС за националната директива на ЕС за таваните на емисиите по-рано този месец, че след много години на минали спадове повече от половината от 26-те наблюдавани емисии на замърсители леко са се увеличили през 2017 г. в сравнение с предходната година. Освобождаванията им са дошли от ключови източници като селско стопанство, транспорт, промишленост и частни домакинства.

 

Борис Джонсън казва, че търговската сделка може да премахне безизходицата

 

Борис Джонсън, предпочитан за нов премиер на Великобритания, заяви в неделя (21 юли), че страната би могла да сключи споразумение за свободна търговия, за да напусне ЕС, което ще премахне необходимостта от една от по-проблематичните части на предишното споразумение. В седмичната си рубрика във вестник „Телеграф“ Джонсън каза, че технологията може да избегне придържането към така наречената северно-ирландска предпазна мярка, част от споразумение с ЕС, което мнозина депутати от британския парламент отхвърлят. Защитата, застрахователната полица, за да се гарантира, че няма да се върне към твърда граница между британската провинция Северна Ирландия и членката на ЕС Ирландия, се превърна в едно от най-големите препятствия в дългите разговори за Brexit. Джонсън и неговият съперник за министър-председател, външният министър Джереми Хънт, заявиха, че подкрепата трябва да бъде премахната от споразумението, което министър-председателят Тереза ​​Мей е осигурила – нещо, за което досега нито една от двете страни не е постигнала споразумение.

 

 

Европа търси своята „формула“ за създаване на индустриални шампиони

 

Докато Европа се подготвя за цялостна актуализация на своята политика в областта на конкуренцията, промишлеността и търговията, експертите и представителите на частния сектор се обявиха срещу държавната намеса, предложена от Франция и Германия. „Силната икономическа основа е от ключово значение за конкурентоспособността, просперитета и ролята на Европа на световната сцена и за създаването на работни места“, се казва в стратегическия дневен ред на ЕС за следващите пет години, одобрен от лидерите на ЕС на 20 юни. Но няма „лекарство“ за създаване на европейски шампиони, които да могат да се конкурират с американски и китайски фирми, споделиха анализатори и представители на организации на мероприятие, организирано от EURACTIV на 19 юни. Вместо това, те препоръчаха обща стратегия, обхващаща различни области на политиката и отразяващи различните нужди на държавите-членки и секторите. Глобалният натиск обаче, не трябва да води до значителен преглед на правилата на ЕС за конкуренцията, което Франция и Германия предложиха през февруари миналата година.

 

Джонсън потвърди, че е новият премиер на Великобритания и се закле да „помири“ разделените за Brexit

 

Борис Джонсън ще поеме длъжността премиер на Великобритания в сряда (24 юли), след като успешно спечели надпреварата за лидерство сред консерваторите с две на едно. Джонсън бе обявен за новит лидер на консервативната партия във вторник (23 юли), след като победи министъра на външните работи Джереми Хънт с 66% на 33% при гласуване на 159 320 членове на Консервативната партия. В кратка си победна реч, Джонсън обеща да „изгради велико общество” и обеща, че неговото правителство ще се опита да помири двете страни на достойните поддръжници на „Остани и остави”. „Ние знаем, че можем да го направим“, каза той, добавяйки, че неговата кампания е била да „избави страната от Brexit, да я обедини и да победи Джереми Корбин, и това е, което ще направим.“ Работата започва. ”Резултатът не изненадва, тъй като Джонсън отдавна беше фаворит за наследството на Тереза ​​Мей, след като тя обяви намерението си да подаде оставка през май. В кампания, доминирана от Brexit, и Джонсън и Хънт обещаха да извадят Великобритания от ЕС със или без сделка на 31 октомври.

 

Балансът на силите в новия Европейски парламент

 

Тъй като мнозинството в Европейския парламент става все по-нестабилно, гласовете стават все по-непредсказуеми. Структурата на властта се промени значително в резултат на европейските избори. Докато либералната група Renew Europe вероятно ще има решаваща роля, германските евродепутати ще бъдат най-влиятелните, се казва в германския доклад на EURACTIV. Очаква се бъдещето на Европейския парламент да бъде доста интересно.

Нестабилни мнозинства Времето на ясните мнозинства вече е приключило. Това бе доказано от първите две гласувания на институцията, когато се избираха председателите на Европейската комисия и Парламента. В сравнение с предишния Европейски парламент, двете основни групи, консервативната Европейска народна партия (ЕНП) и групата на социалистите и демократите (S&D), трябва да се съсредоточат върху по-добро сътрудничество с други политически групи. Една голяма коалиция вече не може да взема решения. „За нас това означава, че можем да решаваме по-ефективно проблемите си”, каза германският зелен евродепутат и бивш водещ кандидат на групата, Ска Келер.

 

Общият регламент за защита на данните показва резултати, но работата трябва да продължи

 

Малко повече от година след влизането в сила на Общия регламент за защита на данните, Европейската комисия публикува доклад, който разглежда въздействието на правилата на ЕС за защита на данните и по какъв начин може да бъде подобрено прилагането и. В доклада се заключава, че повечето държави-членки са създали необходимата правна рамка, и че новата система, която укрепва прилагането на правилата за защита на данните, работи. Предприятията развиват култура на съответствие, докато гражданите все повече осъзнават своите права. В същото време, доближаването към високите стандарти за защита на данните напредва на международно равнище. В съответствие с общия регламент за защита на данните, Комисията ще докладва за нейното изпълнение през 2020 г., за да оцени напредъка, постигнат след две години на прилагане, включително относно прегледа на 11-те решения за адекватност, приети съгласно Директивата от 1995 г.

 

Пет неща, които трябва да знаем за новите правила за подкрепа на икономиките на ЕС

 

Европейската комисия ще играе ключова роля в решаването на това кои реформи и инвестиции да се подкрепят от нов финансов инструмент, който се очаква да бъде въведен през 2021 г., и чийто размер все още предстои да бъде уточнен от държавите-членки като част от дългосрочните преговори на ЕС. Комисията разкри в сряда (24 юли) допълнителни подробности за новия бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност. Новият план е далеч от бюджета на еврозоната, който френският президент Емануел Макрон предложи преди две години. Но Париж все още се надява да го превърне в напълно развит инструмент в подкрепа на националните икономики, засегнати от внезапни икономически катаклизми.

 

Борис Джонсън обещава да напусне ЕС на 31 октомври: „Не, ако, но

 

Борис Джонсън каза, че Великобритания ще напусне Европейския съюз „не, ако, но …“ на 31 октомври, като обеща да „възстанови доверието в демокрацията“. Пристигайки на Даунинг стрийт № 10, новият министър-председател на Великобритания обеща да извоюва „нова“ и „по-добра сделка“, която ще разшири възможностите за Brexit, твърдейки, че е напълно сигурен, че ще го направи в срок от 99 дни. Той призова и за топло и тясно партньорство с ЕС, казвайки на гражданите на блока, че ще имат „абсолютна сигурност за правото да живеят и да останат във Великобритания“. Джонсън потвърди и заплахата си, че Великобритания може да спре 39-те млрд. лири от споразумението за Brexit. Джонсън каза, че е жизненоважно да се подготви за „малката възможност” Брюксел да откаже да преговаря допълнително и уточни, че не желае такова развитие.