Skip links

Гаранцията за младежта трябва да бъде по-ясно насочена към NEET

Преди новото предложение на Европейската комисия за подкрепа на гаранцията за младежта, ЕК организира специално изслушване на европейските социални партньори за най-добрия начин за подкрепа.

Създадена през 2013 г., когато младежката безработица беше в своя пик поради икономическата криза, Съветът прие препоръката си за Гаранцията за младежта, за да предостави на младежи под 25 години възможност за работа, допълнително обучение, стажуване или стаж в рамките на 4 месеца след регистрирането им като безработни или след напускането им на образование, като мерките се финансираха от инициативата за младежка заетост.

Седем години по-късно, едно от основните предизвикателства е да се разбере до каква степен намаляването на младежката безработица се дължи на гаранцията за младежта или на благоприятния икономически цикъл. Оценката на ЕК показа полезността на инструмента за по-добро функциониране на институциите като службите по заетостта, но също така и недостатъците на NEET – младите хора, които не са в заетост, образование или обучение. Бъдещата гаранция за младежта следва окончателно да бъде насочена към достигането на NEET, тъй като само 37% от тях са регистрирани в схеми за младежко гарантиране. Младежката гаранция няма да даде очаквани резултати без допълнителна адаптация на пазара на труда за създаване на нови работни места и модернизиране на системите за образование и обучение. Тя трябва да предостави умения, необходими на бързо променящите се пазари на труда и да се справи със структурните причини за младежката безработица, тъй като младежката безработица остава много висока в редица държави-членки. Предотвратяването на отпадането от училище и подобряването на кариерното ориентиране в процеса на образование и обучение, е част от решението. Засилената гаранция за младежта следва да се основава на по-силни и по-широки партньорства на местно равнище със социалните партньори, гражданското общество, социалните услуги и младежките структури, за да се подобри обхватът на NEET. Обществените служби по заетостта играят основна роля за активирането на младежите. По отношение на нуждите от умения, младежката гаранция не трябва да се концентрира само върху цифровите и екологичните умения за всички, но и да се справи с липсата на основни умения и да развие предприемаческите умения като част от необходимите ключови умения. Не на последно място, SMEunited подкрепя принципа на „обслужване на едно гише“, стига той да присъства във всички области за справяне с разделението между град и село. И накрая, гаранцията за младежта трябва да даде известна гъвкавост за удължаване на възрастта до 29 вместо 25 години.