Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Правила за работа на консултативните съвети към Съюза за стопанска инициатива

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите правила уреждат реда за създаване и условията на работа на консултативните съвети за подпомагане на дейността на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива, наричани за краткост по-нататък в настоящите правила КС към УС.

Чл. 2. (1) Консултативните съвети се създават с решение на Управителния съвет на ССИ, като се профилират по конкретни тематични направления от съществено значение за работата на организацията.

(2) Консултативните съвети са съвещателни органи към Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива за обсъждане на позиции и инициативи, свързани с бизнес средата – законодателство, въпроси на двустранния и тристранния диалог и други значими за организацията и членовете й въпроси по съответните направления съгласно решението на УС на ССИ за тяхното създаване.

Чл. 3. Консултативните съвети организират и осъществяват дейността си в съответствие с Устава на организацията и тези правила.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ

Чл. 4. (1) Консултативните съвети имат следните функции:

 1. Подпомагат работата на Управителния съвет и на Председателя на Съюза за стопанска инициатива при вземането на решения и формирането на позиции по въпроси от съответните тематични направления съгласно решението на УС на ССИ за тяхното създаване;
 2. Обсъждат и дават мнения, препоръки и становища по въпроси, които са свързани с бизнес средата в съответните тематични направления съгласно решението на УС на ССИ за тяхното създаване;
 3. Провеждат изследвания по актуални въпроси на бизнес средата от съответните тематични направления съгласно решението на УС на ССИ за тяхното създаване;
 4. Изготвят анализи по конкретни въпроси на бизнес средата от съответните тематични направления съгласно решението на УС на ССИ за тяхното създаване;
 5. Изготвят предложения за подобряване на бизнес средата от съответните тематични направления съгласно решението на УС на ССИ за тяхното създаване;
 6. Изготвят проекти на концепции по въпроси на бизнес средата от съответните тематични направления съгласно решението на УС на ССИ за тяхното създаване;
 7. Изработват и предлагат конкретни инициативи на Съюза за стопанска инициатива по актуални теми от съответните тематични направления съгласно решението на УС на ССИ за тяхното създаване;
 8. Произнасят се по други въпроси съгласно искане на Управителния съвет и/или на Председателя на организацията.

(2) При изпълнение на функциите си консултативният съвет се произнася като съвещателен орган. Неговите решения се разглеждат от съответния компетентен съгласно Устава на Съюза за стопанска инициатива управителен орган, който взема решение въз основа на предложението на консултативния съвет или отхвърля предложението му.

(3) Председателите на Консултативните съвети могат да участват със съвещателен глас в работата на Управителния съвет.

СЪСТАВ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ

Чл. 5. (1) Консултативните съвети се състоят от експерти в съответните тематични направления съгласно решението на УС на ССИ за тяхното създаване.

(2) Управителният съвет на Съюза за стопанска инициатива избира Председателя на консултативния съвет.

(3) Управителният съвет на Съюза за стопанска инициатива утвърждава останалите членове на съответния консултативен съвет по предложение на Председателя на съвета.

(4) Членовете на консултативните съвети следва да имат висок морал и почтеност, да са утвърдени като експерти в съответното тематично направление и да се ползват с добро име в обществото.

(5) Членовете на консултативните съвети не могат да уронват престижа и доброто име в обществото на организацията и да изразяват публично позиции от името на организацията, без те да са официално заети от организацията или от Председателя й или без да са предварително съгласувани с последния.

(6) Управителният съвет на организацията може да освободи член на консултативен съвет, ако грубо е нарушил изискванията по предходната алинея.

Чл. 6. (1) В работата на консултативните съвети участват председателят на организацията и/или членове на управителния й съвет.

(2) В работата на консултативните съвети могат да участват посочени от Председателя на организацията регионални органи, представители на колективни и индивидуални членове на  организацията.

(3) В работата на консултативните съвети могат да бъдат привличани на обществени начала външни експерти и консултанти.

(4) В работата на консултативните съвети задължително участва експерт от Съюза за стопанска инициатива, определен от Председателя на организацията.

(5) В работата си консултативният съвет може да бъде подпомаган от секретар, който се определя от Председателя на съответния консултативен съвет.

Чл. 7. (1) В рамките на един консултативен съвет могат да бъдат създавани ad hoc работни групи за решаване на конкретен проблем от съществено значение за бизнес средата в съответното тематично направление съгласно решението на УС на ССИ за неговото създаване.

(2) Работните групи по предходната алинея се създават с решение на Председателя на съответния консултативен съвет.

(3) В решението по предходната алинея се определя състава на работната група, срока, реда и условията за работата й.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.

Чл. 8. (1) Заседанията на консултативните съвети се свикват от Председателя на Консултативния съвет или от Председателя на организацията по негова инициатива.

(2) Редовни заседания се провеждат най-малко два пъти в годината, а извънредни заседания – при необходимост.

(3) Уведомяването за свикването се извършва от лицето, което свиква заседанието – Председателя на консултативния съвет или от Председателя на организацията, по един от следните начини:

 1. Писмено по електронна поща;
 2. Устно по телефона;
 3. Устно лично.

(4) В случаите по т. 1 от предходната алинея се изважда хартиена разпечатка за изпратеното писмо, а в тези по т. 2 и т. 3 се съставя протокол за удостоверяване на извършеното уведомяване.

(5) При свикване на заседанието задължително членовете на консултативния съвет се информират за дневния ред на заседанието и им се изпращат наличните материали по темата/и, които ще бъдат обсъждани.

Чл. 9. (1) Заседанията на консултативните съвети се провеждат присъствено или дистанционно чрез интернет, телефонна или друга връзка, или при съчетание от горните методи. Това обстоятелство се удостоверява в протокола от заседанието.

(2) Заседанието се председателства от Председателя на консултативния съвет или в негово отсъствие от определен от присъстващите член на консултативния съвет.

(3) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на консултативния съвет. В случай, че този кворум е налице, но отсъства ключов по темата на дневния ред член на консултативния съвет, провеждането на заседанието може да бъде отложено.

Чл. 10. (1) Консултативният съвет взема решение с мнозинство повече от половината от присъстващите.

(2) Членовете на консултативния съвет, които не подкрепят взетото решение изготвят особено мнение.

(3) С решенията си консултативните съвети могат да приемат следните актове: препоръки, становища, резолюции, изследвания, анализи, предложения, проекти на концепции и други според характера на разглеждания въпрос.

(4) За проведените заседания се води протокол, към който се прилагат материалите от заседанието. Особените мнения също се прилагат към протокола и са неразделна част от него.

(5) Протоколът заедно с материалите от заседанието се изготвя и се предоставя на Председателя на организацията в 3-дневен срок от провеждането му.

(6) Протоколът се подписва от Председателя на консултативния съвет и от експерта на Съюза за стопанска инициатива, участващ в работата му.

Чл. 11. (1) При изпълнение на своите функции консултативните съвети си взаимодействат пряко с Председателя на организацията, с когото съгласуват и обсъждат всички въпроси, за които това е изрично предвидено в тези правила, както и всички въпроси от организационен характер.

(2) При изпълнение на своите функции консултативните съвети си взаимодействат с другите управителни органи на Съюза за стопанска инициатива и с експертите на организация.

(3) При изпълнение на своите функции консултативните съвети си взаимодействат с външни за организацията лица при спазване на предвидените в тези правила и произтичащи от бизнес етиката правила.

Настоящите Правила са приети на основание чл. 33, т. 10 и чл. 43 от Устава на Съюза за стопанска инициатива от Управителния съвет на заседание на  18.10.2021 г.