Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

УСТАВ НА СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

 1. СТАТУТ

Чл. 1. (1) Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) е доброволна и независима организация на работодатели, осъществяващи дейност на територията на Република България, членуващи по териториален или отраслов признак.

(1) Структурата и персоналният състав на ССИ отговарят на изискванията за представителна на национално равнище организация на работодатели съгласно изискванията на българското законодателство.

(2)Работодател по смисъла на този устав е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни организации), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение в съответствие с действащото законодателство в Република България.

(3) Съюзът за стопанска инициатива – ССИ/Съюзът е юридическо лице по чл. 49, ал. 1 от Кодекса на труда.

(4) В съюза не могат да членуват политически партии и движения.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Организацията ще осъществява своята дейност под наименованието Организация на работодателите СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА (ССИ), като наименованието може допълнително да се изписва и на чужд език.

(2) ССИ притежава кръгъл печат с надпис: СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА – България.

(3) Организацията има емблема и символи, които се одобряват от Управителния съвет.

(4) Всяко писмено изявление от името на ССИ трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес на управление, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

 

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на ССИ са:

гр.София 1407, Столична община – Район „Лозенец” бул. „Черни връх“ № 51D, ет. 4, офис 11;

 

 1. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ

Чл. 4. (1) Основните цели на организацията са:

а)           да подпомага всестранно развитието и дейността на своите членове, основано на принципите на взаимопомощ и солидарност;

б)           да представлява и защитава интересите на членовете си и да издига техния авторитет пред държавните, общинските, обществените и международните органи, стопанските и нестопанските организации и лица;

в)           да съдейства за осигуряване на лоялна, прозрачна и ефективна пазарна конкуренция и предотвратяване на монополизма;

г)           да допринася за развитие и утвърждаване на модерни индустриални отношения, подпомагащи развитието и просперитета на бизнеса, за развитие на гражданското общество, науката, техниката и технологиите и за установяване и поддържане на социален мир във фирмите;

д)           да съдейства за усъвършенстване на системата на социален диалог в Република България въз основа на европейските ценности и норми на труд и живот;

е)         да подпомага и съдейства за развитието на малките и средните предприятия, за утвърждаване на пазарната икономика и гражданското общество в България;

ж)        да съдейства за опазване на околната среда, за енергийна и ресурсна ефективност в предприятията, за равномерно регионално индустриално и социално развитие в контекста на принципите на устойчиво развитие.

(2) Принципите в дейността на ССИ са:

а) политически неутралитет, идентичност и независимост;

б) доброволност на членството;

в) финансова самостоятелност и прозрачност;

г) социална отговорност, солидарност и партньорство;

д) подкрепа на принципите на свободния пазар и лоялната конкуренция;

е) подкрепа на модернизацията, развитието  и иновациите;

ж) национална идентичност, европейско мислене и международна дейност.

(3) Ценностите в дейността на ССИ са:

а) компетентност и взимаме на решения разумно и прозрачно;

б) отговорност към гражданите и обществото;

в) откритост за общуване и създаване на бизнес общности.

 

 1. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. (1) Средствата, с които организацията ще постига своите цели са:

 1. Участие на всички равнища в тристранния социален диалог между организациите на работодателите, на работниците и служителите и държавата, въз основа на европейските ценности и норми на мениджмънт, труд и живот;
 2. Отстояване и защита на интересите и решаване на принципни проблеми на членовете на всички нива на държавната власт, за преодоляване на институционалните и нормативните пречки пред бизнеса, както и при налагане на монопол от стопански организации и други подобни;
 3. Съдействие за развитие на съвременни индустриални отношения, подпомагащи развитието и просперитета на предприемачите, за установяване и поддържане на социален мир във фирмите, регионалната и националната икономика;
 4. Участие в работата на консултативни съвети и координационни органи към държавните и общинските органи за отстояване интересите на бизнеса и подпомагане дейността на членове на Съюза, както и в колективното трудово договаряне в отрасли и браншове;
 5. Разработване и внасяне в държавните органи и ведомства на предложения, анализи, експертизи, а също и стратегии и други в интерес на подобряване на бизнес-средата и развитието на отделните браншове, а също и за развитието на националната икономика;
 6. Събиране и поддържане на информационни фондове и предоставяне на информация на членовете, относно вътрешното и международно законодателство по икономически, социални, трудово-правни, научно-технически и други въпроси, имащи отношение към предмета и целите на съюза, както и друга информация, разрешена от закона, нужна и полезна за дейността на ССИ, неговите структури и членове;
 7. Издаване на информационни и помощни материали, периодика и друга специализирана литература в областта на бизнеса;
 8. Информиране и консултиране на членовете за пазарни възможности в страната и чужбина, за тенденциите в технологичното развитие, за изискванията към управлението на качеството и ефективността на стопанската дейност и други подобни;
 9. Организиране или съдействие при организирането на конкретни делови срещи с цел сключване на сделки с помощта на съюза, организиране и/или съдействие за организирането на национални или международни делегации, симпозиуми, конференции, изложби, панаири и други, установяване на контакти със сродни асоциации, съюзи и други подобни;
 10. Извършване на консултации, обучение и помощ за сертифициране по системи за управление на качество, околна среда, персонал и др., както и при разработване и кандидатстване по международни и национални проекти;
 11. Подпомагане на рекламната дейност на своите членове, популяризиране на дейността им у нас и в чужбина;
 12. Установяване на контакти и съдействие за равноправни отношения с държавни и общински, стопански и нестопански организации и лица;
 13. Подпомагане на ефективно международно, икономическо и научно- техническо сътрудничество на своите членове;
 14. Осъществяване на доброволен арбитраж, при поискване, по спорове във връзка с дейността, ако едната от страните в спора е член на съюза, както и при разрешаване на колективни трудови спорове;
 15. Съдействие на членовете за провеждане на „обучение през целия живот” за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация и др. формални и неформални форми на обучение на предприемачите, на ръководния управленски състав и на персонала, като фактор за повишаване на конкурентноспособността на човешкия капитал и българската икономика, както и за внедряване на здравословни и безопасни условия на труд, и екологически чиста работна среда;
 16. Изготвяне на периодични доклади за състоянието на икономиката и отделни браншове;
 17. Съдействие за спазването на етиката и морала на почтения работодател и правилата за лоялно и коректно пазарно поведение в съответствие с модерните европейски и световни стандарти;
 18. Изискване от компетентните държавни органи на разяснения и становища по приложението на нормативни актове, указания, решения и установени практики по приложението на нормативната уредба, касаеща бизнеса;
 19. Изразяване и публично оповестяване на становища на съюза по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове, регламентиращи предприемаческата дейност и свързани с нея икономически и социални дейности, както и участие в разработването им;
 20. Предприемане на действия, насочени към отмяна на нормативни актове и решения на държавни органи, противоречащи на действащите закони или влошаващи условията за бизнес;
 21. Съдействие за привличане на национални и международни инвестиции, облекчаване достъпа до банково и небанково финасиране, обезпечителни фондове, застрахователни и други институции, до ноу-хау, иновации, информационни фондове и регистри;
 22. Консултации, обучение и помощ за енергийна и ресурсна ефективност в предприятията;
 23. Съдействие за извършване на маркетингови, конюнктурни и други проучвания;
 24. Членуване в или поддържане на контакти с международни и национални организации, имащи отношение към целите и задачите на ССИ;
 25. Координиране дейностите на регионални, национални и международни институции по реализиране на проекти и инициативи за развитие на малките и средните предприятия и отделни браншове.
 26. Съюзът може да организира и провежда курсове за професионално обучение, квалификация и преквалификация, като се съобразява с действащите нормативни актове. Съюзът въвежда и поддържа нови системи, форми и методи на обучение и повишаване на квалификацията на своите членове. На преминалите формите на професионално обучение въз основа на оценка (изпит) се издава документ за професионална правоспособност.
 27. Съюзът може да издава сертификат за качество на услугите, както и други удостоверения, които служат на стопанските отношения, доколкото не са възложени на други органи или организации със съответни нормативни актове.
 28. Съюзът изготвя и поддържа поименни списъци на експерти – вещи лица, със специални познания в различните области на стопанските отношения, в услуга на своите членове, на държавни и общински органи, както и на възложители по Закона за обществените поръчки.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. ССИ има следния предмет на дейност: представителство, закрила и подпомагане развитието и дейността на работодателите чрез целия спектър на производствените, търговски и други инициативи, както и международно представителство и сътрудничество в областта на бизнеса в интерес на своите членове; администриране на програми за финансиране на предприятията — членове на съюза; разработване на инициативи за оптимизиране на законовите и подзаконовите актове, касаещи бизнеса; формиране на нови подходи за взаимовръзка на неправителствения сектор с местната и централна власт и структурите на гражданското общество, в т. ч. и с организации със сроден предмет на дейност в страната и чужбина; обмен на програми и идеи; събиране и поддържане на информационни масиви за национални и международни програми, проекти и източници на финансиране, с цел предоставянето й на членовете; участие в национални и международни форуми; формално и неформално обучение, квалификация и преквалификация на членовете и техните служители, бизнес- и индустриални консултации, издаване на справочници, бюлетини, брошури, резултати от изследвания, доклади, годишници и други печатни издания и материали и друга незабранена дейност в изпълнение на целите и задачите на съюза, съгласно устава.

Чл. 7. (1) ССИ може да осъществява допълнителна стопанска дейност във връзка с основния предмет на дейност.

(2) Съюзът не разпределя печалба.

(3) Съюзът не може да получава дарения от политически партии.

 

VII. СРОК

Чл. 8. Организацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

 

VIII. ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. (1) Членството в ССИ е доброволно.

(2) В ССИ могат да членуват работодатели и самонаети лица, осъществяващи законна дейност в Република България, които приемат Устава на организацията и желаят да се ползват от и допринасят за дейността й.

(3) В Съюза могат да членуват и колективни членове — сдружения или асоциации с нестопанска цел в обществена или частна полза, браншови организации и други организации на работодатели и сдружения, имащи членски състав, с изключение на политически партии.

(4) Членовете на юридическите лица – колективни членове се ползват от дейността на организацията и се представляват от Съюза за стопанска инициатива в тристранния диалог. Организацията не отговаря за задълженията на членовете си. Членовете на юридическите лица – колективни членове, не отговарят за задълженията на организацията.

(5) Членуването в ССИ е израз на доброволно съгласие за спазване на всички решения на органите и структурите на съюза.

Чл. 10. (1) Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет на Съюза въз основа на писмена молба, в която членът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.

(3) Кандидатът за член подава и други документи по образец, определени от УС на ССИ.

(4) Умишленото скриване или изопачаване на информация по предходната алинея може да бъде основание за отказ на членство.

(5) Нов член се приема от Управителния съвет с решение, взето с обикновено мнозинство.

(6) Оригиналите на молбите за членство и решенията на съответните органи за приемане, в случаите по преходната алинея, се предават в УС.

Чл. 11. Членовете на ССИ имат следните права:

 1. Да участват в работата на организацията, както и във всички, организирани от ССИ мероприятия;
 2. Да избират членове на управителния съвет и членове на спомагателните органи на организацията, които са предвидени в устава;
 3. Техни служители да бъдат избирани в органите на организацията;
 4. Да поставят за разглеждане и решаване въпроси, свързани с дейността на организацията;
 5. Да поставят за обсъждане и търсят защита по принципни проблеми, свързани с извършваната от тях стопанска дейност, индустриалните и социалните отношения, трудовото законодателство;
 6. Да бъдат информирани за дейността на организацията и да се ползват от информацията и сведенията, събрани при дейността му;
 7. Да ползват имуществото на организацията, само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите органи или такива, възложени с решение на тези органи;
 8. Да се ползват от резултатите от дейността на организацията, съгласно разпоредбите на настоящия Устав.

Чл. 12. Членовете на ССИ са длъжни:

 1. Да спазват разпоредбите на настоящия Устав и решенията на органите на съюза;
 2. Да участват в дейността на ССИ и да му съдействат за осъществяване на неговите цели на всички равнища;
 3. Да издигат авторитета на ССИ, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
 4. Да работят и допринасят за реализирането на колективните решения;
 5. Да внасят в срок имуществени вноски — членски внос съгласно решението на УС.

Чл. 13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими.

Чл. 14. Членството в ССИ се прекратява:

 1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на организацията;
 2. С прекратяване на правно-организационната форма на члена на организацията;
 3. С изключване;
 4. С прекратяване на организацията;
 5. При отпадане.

Чл. 15. (1) Управителният съвет изключва член на ССИ, когато:

 1. Системно нарушава предвидените в Устава задължения или не се съобразява с решенията на органите на съюза;
 2. При поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;
 3. При финансови злоупотреби и злоупотреби с имуществото на ССИ.

(2) При маловажни случаи на нарушения Управителният съвет определя с решение срок за преустановяването на конкретното нарушение и за отстраняване на неговите последици, като при неспазването на препоръките в решението, той може да реши изключване.

(3) Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание в едномесечен срок от получаване на писменото съобщение за това.

Чл. 16. Управителният съвет може да вземе решение за отпадане на член, когато:

 1. Член на ССИ не е направил встъпителната си вноска в течение на повече от 3 месеца;
 2. Налице е забава повече от 6 месеца при плащането на членски внос и неучастие в работата на структурите и органите на съюза, без уважителни причини;
 3. Член на ССИ е преустановил участието си в дейността на организацията, като не е присъствал (чрез законен представител или представител по изрично пълномощно) на повече от три последователни заседания на Общото събрание.

Чл. 17. При прекратяване на членството ССИ не дължи връщане на направените имуществени вноски – членски внос. Прекратилият членството си член на организацията е длъжен да направи просрочените имуществени вноски (членски внос) за периода на съществуване на членственото отношение.

Чл. 18. Членовете на ССИ са действуващи и почетни. Титлата почетен член се дава от Общото събрание по предложение на УС.

 

 1. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19. (1) Върховен орган на организацията е Общото събрание, а управителен орган — Управителният съвет.

(2) Дейността на органите за управление се подпомага от Консултативни съвети (КС), а разходването на финансовите средства се контролира от Контролна комисия (КК).

(3) Дейността на организацията се подпомага от Почетен съвет на Председателите на ССИ.

(4) По решение на УС могат да се създават и други помощни органи на Съюза. Тяхната дейност се урежда с правилник, приет от УС.

 

 1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. (1) Общото събрание се състои от всички членове на организацията.

 • В работата на Общото събрание участват:
 1. членовете на Общото събрание съгласно ал. 1;
 2. членовете на Управителния съвет и Контролната комисия;
 3. членовете на Консултативните съвети;
 4. представители на ССИ в органи на двустранния и тристранния социален диалог, както и лица, определени от Управителния съвет;
 5. председателите на съюзи и организации, с които ССИ си взаимодейства на национално ниво, чието представителство е определено с решение на УС.
 6. Юридическите лица, членове на Общото събрание, участват в работата му чрез лицата, които ги представляват или специално упълномощени от тях лица.
 7. Членовете на организацията могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание.

Чл. 21. Общото събрание има следните правомощия:

 1. приема, изменя и допълва Устава на ССИ;
 2. (отм.)
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и избира от състава му Председател; Взема решение за избор на Изпълнителен зам.-председател и избира такъв; избира нов член на Управителния съвет на мястото на напусналия съгласно чл. 41 от този устав;
 4. избира и освобождава членовете на Контролната комисия;
 5. приема програми за развитие, формулира насоките и целите в дейността на ССИ;
 6. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 7. приема доклада за работата на Контролната комисия;
 8. разглежда и взема решения по молби и жалби срещу решения на УС;
 9. отменя решения на органите на съюза, които противоречат на Закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на ССИ;
 10. взема решение за преобразуване или прекратяване на организацията;
 11. взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от настоящия Устав.
 12. удостоява със званието „Почетен член” заслужили свои членове.

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква веднъж на четири години с решение на Управителния съвет. Управителният съвет може да свика извънредно или предсрочно Общо събрание.

(2) В решението си Управителният съвет определя датата, точния час и мястото на провеждането на заседанието.

(3) Три четвърти от членовете на УС имат право да поискат с писмо УС да свика ОС и ако той не отправи писмена покана в двуседмичен срок от получаването на писменото искане, събранието се свиква от съда по седалището на организацията по писмено искане на заинтересованите членове.

Чл. 23. (1) Поканата до членовете на ОС съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на ОС, както и указание по чия инициатива то се свиква.

(2) Поканата се обявява в регистъра на синдикалните и работодателските организации при Софийски градски съд, най-малко една седмица преди насрочения ден.

Чл. 24. Към датата на обявяването на поканата, писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, се предоставят в адреса на управление на ССИ на разположение на всеки член при поискване.

Чл. 25. (1) Общото събрание провежда заседанията си присъствено или от разстояние, или в съчетание от двата начина. При заседание от разстояние се осигурява пряко дистанционно участие при спазване изискванията за кворум, а гласуванията се провеждат при спазване на правилата за присъствено заседание. Участието от разстояние се удостоверява с протокол, съставен от преброителите. Общото събрание е редовно, ако участват повече от половината от всички членове.

(2)Ако в обявения час са се регистрирали повече от половината от членове, събранието е редовно и може да започне работа.

(3) Ако в посочения час регистрираните членове са по-малко от половината, провеждането на събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(4) Общото събрание започва работа с избор на Председателстващ събранието.

Чл. 26. Всеки член на общото събрание има право на един глас.

Чл. 27. Член на организацията няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него;
 2. Юридически лица, в които той е управител или може да възпрепятства или да наложи вземането на решения.

Чл. 28. (1) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от участващите.

(2) Решенията за изменение или допълнение на Устава, преобразуване или прекратяване на организацията, сливане или вливане на ССИ в друга организация, се вземат от Общото събрание с мнозинство 3/4 от гласовете на участващите членове.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако са свързани с темите по дневния ред или други важни и неотложни обстоятелства налагат тяхното решаване на провежданото заседание.

Чл. 29. (1) За всяко провеждано общо събрание се води протокол, който се заверява от Председателстващия събранието, лицето, изготвило протокола и от преброител/ите на гласовете.

(2) Протоколът с прикрепени към него писмени материали по свикване и провеждане на ОС и списък на присъствалите и/или участващите от разстояние се завеждат в Книга на общото събрание.

(3) Всеки член на Общото събрание има право да следи и се информира за точното отразяване на конкретно събрание и взетите на него решения в протокола.

Чл. 30. (1) Всеки член на ССИ, Управителният съвет и Прокурорът могат да сезират съда по регистрация на ССИ да се произнесе по законосъобразността на решение на ОС или по съответствието му с настоящия Устав.

(2) Действие по предходната алинея може да се извърши в едномесечен срок от узнаването на решението, което се атакува, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

 1. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 31. (1) Управителният съвет е управителен орган на ССИ.

(2) Управителният съвет се състои от 5 до 13 лица.

(3) Управителният съвет по свое решение може да привлича в работата си и други лица, които го подпомагат в дейността му.

(4) Управителният съвет заседава най-малко веднъж годишно. Заседанията на УС се свикват от председателя или от него по искане на 3/4 от членовете му в едноседмичен срок от постъпване на искането.

Чл. 32. (1) Управителният съвет се избира за срок от четири години.

(2) Мандатът на Управителния съвет продължава до избор на нов Управителен съвет.

Чл. 33. Управителният съвет има следните правомощия:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. разпорежда се с имуществото на Съюза при спазване изискванията на този Устав;
 3. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността си;
 4. (отм.)
 5. взема решения за участие в други организации;
 6. приема нови членове;
 7. приема правилник за работата си;
 8. взема решения за откриване или закриване на поделения/клонове;
 9. избира от своя състав и освобождава заместник-председателите;
 10. определя състава на Консултативните съвети и техните председатели;
 11. взема решение за събиране на членски внос и определя реда и начина за това;
 12. взема решения за промяна на седалището и адреса на управление на организацията;
 13. взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от настоящия Устав.

Чл. 34. В работата на Управителния съвет със съвещателен глас имат право да участват лицата, участващи в Почетния съвет на Председателите на ССИ.

Чл. 35. (1) Свикването на заседание на УС се извършва от Председателя по един от следните начини:

 1. с писмена покана, изпратена с пощенска или куриерска услуга, или по факс или по електронна поща;
 2. с устно уведомяване по телефона;
 3. с устно уведомяване лично на членовете му;
 4. съчетание от горните способи.

(2) Когато свикването е извършено по реда на ал. 1, т. 2 и/или т. 3, Председателят съставя протокол, с който удостоверява начина, по който е уведомил членовете на УС за свиканото заседание.

(3) В спешни случаи УС има право да взема решения и неприсъствено, като решението се счита за взето, ако 3/4 от членове на УС са заявили, че го приемат без забележки и възражения.

Чл. 36. (1) Заседанието е редовно, ако в него участват повече от половината от членовете на УС. Едно лице може да представлява по изрично писмено пълномощно само един от другите членове на УС.

(2) Заседанията на Управителния съвет може да се провеждат присъствено или дистанционно чрез интернет, телефонна или друга връзка, или при съчетание от горните методи. Това обстоятелство се удостоверява в протокола от заседанието.

(3) Заседанието се председателства от Председателя на ССИ или при отсъствие му – от изпълнителния заместник-председател, а при отсъствието и на двамата – от избран измежду присъстващите член на УС.

Чл. 37. (1) УС взема решенията си с обикновено мнозинство от участващите членове.

(2) Решенията на УС за определяне на ликвидатор и за разпореждане и за обременяване с тежести на недвижими имоти се вземат с квалифицирано мнозинство от 3/4 от всички членове.

Чл. 38. (1) За всяко провеждано заседание на УС се води протокол, който се заверява от Председателстващия заседанието и лицето, изготвило протокола.

(2) Протоколът с прикрепени към него писмени материали по свикване и провеждане на заседанието на УС се завежда в Книга на Управителния съвет.

(3) Всеки член на УС има право да следи и се информира за точното отразяване на конкретно заседание и взетите на него решения в протокола.

Чл. 39. Всеки заинтересован член на ССИ може да оспори пред ОС решение на УС, което е взето в противоречие със закона, този устав или предходно решение на ОС. Оспорването се извършва писмено, в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от три месеца от датата на вземане на решението.

Чл. 40. (1) Общото събрание избира от състава на Управителния съвет Председателя. Общото събрание може да избере от състава на Управителния съвет и Изпълнителен заместник-председател. В случай че такъв бъде избран, той упражнява функциите, предвидени в настоящия Устав. В случай че ОС е взело решение да не избира Изпълнителен заместник-председател, всички функции по управление и представителство на организацията се упражняват само от Председателя.

(2) Заместник-председателите се избират от състава на Управителния съвет на първото негово заседание след Общото събрание.

(3) Председателят на Управителния съвет ръководи цялостната дейност на ССИ, взема решения по всички въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на ОС или на УС и представлява самостоятелно ССИ пред всички юридически и физически лица.

(4) Изпълнителният заместник-председател на Управителния съвет ръководи оперативната дейност на ССИ, представлява самостоятелно ССИ пред всички юридически и физически лица, а при отсъствие на Председателя изпълнява всички негови функции, без да е необходимо изрично упълномощаване.

(5) Председателят и Изпълнителният заместник-председател на УС нямат право, без изрично решение на УС, да извършват разпоредителни действия или да обременяват с тежести недвижимите имоти на организацията.

(6) Председателят и Изпълнителният заместник-председател, ако такъв е избран, се заявяват за вписване като представляващи заедно и поотделно ССИ в регистъра на синдикалните и работодателските организации при Софийски градски съд.

(7) Заместник-председателите на Управителния съвет изпълняват възложените им от УС, от Председателя и от Изпълнителния заместник- председател функции във връзка с ръководството на ССИ.

(8) Изпълнителният директор съдейства за изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет и за ефективното управление на организацията. Изпълнителният директор има функции по управление.

(9) Главният секретар организира, следи и отговаря за координацията в организацията. Главният секретар има административни функции.

(10)Председателят има право да сключва сам със себе си договори за управление, трудови договори и граждански договори във връзка с работата му в организацията.

(11) Председателят е национален ръководен орган на работодателска организация „Съюз за стопанска инициатива”, който определя нейните представители в органи, съвети, комитети, комисии, работни групи и други, в които се предвижда участие на представител на организацията.

(12) При отсъствие на Председателя и Изпълнителния заместник-председател на УС, ако има избран такъв, или при обективна невъзможност да изпълняват възложените им съгласно настоящия Устав функционални задължения, Председателят на УС издава заповед за упълномощаване на друг член на УС, който да представлява Съюза и да изпълнява функциите на Председател или съответно на Изпълнителен заместник-председател на УС за времето на отсъствие на титуляра.

(13) При необходимост, по конкретен повод или случай, Председателят на УС може да упълномощи друг член на УС да представлява ССИ пред държавни и международни органи, организации, юридически и физически лица.

Чл. 41. (1) Член на Управителния съвет може да го напусне с отправянето на писмено уведомление до ССИ. Напускането има правопораждащо действие от датата на уведомяването на ССИ.

(3) Представляващият ССИ или изрично оправомощен от Управителния съвет негов член са длъжни в 7-дневен срок от уведомяването за напускането да заявят в Регистъра на синдикалните и работодателските организации, воден от Софийски градски съд, за вписване напускането на члена на УС и да поискат неговото заличаване от регистъра.

(3) В случай че напусналият член на УС е бил избран за Председател, неговите функции до избора на нов Председател на УС от ОС се поемат от Изпълнителния заместник-председател по реда на чл. 40, ал. 4 от този устав, без да е необходимо да се взима изрично решение в този смисъл.

(4) В случай на напускане на член на УС по реда на този член, на следващото Общо събрание се избира нов член на Управителния съвет на мястото на напусналия. В случай че напусналият член е бил избран за Председател на Управителния съвет, Общото събрание избира и нов Председател от състава на Управителния съвет.

(5) До избирането от ОС на нов член на УС на мястото на напусналия, УС провежда редовни заседания с намален състав, като от общия му брой се изключва напусналият член. Кворумите се изчисляват съобразно намаления състав.

Чл. 42. (1) За подпомагане на дейността на Съюза за стопанска инициатива и за издигане на престижа на организацията действа Почетен съвет на Председателите на ССИ.

(2) В състава на Почетния съвет на Председателите на ССИ се включват всички лица, които са били Председатели на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива.

(3) Председател на Почетния съвет на Председателите на ССИ е последният председателствал Управителния съвет на организацията.

Чл. 42а. (1) Местни (регионални) органи на Съюза за стопанска инициатива са общинските представители.

(2) Общинските представители се излъчват от местните членове на ССИ и се одобряват от ръководството на организацията.

(3) В рамките на една община може да бъде определен повече от един представител по решение на ръководството на организацията.

(4) Съюзът за стопанска инициатива издава на общинските си представители удостоверение, с което те се легитимират в рамките на тристранния диалог.

 

XII. КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ

Чл. 43. (1) За подпомагане дейността на Общото събрание и на Управителния съвет към Съюза действат Консултативни съвети (КС). Те се състоят от специалисти в различни области, привлечени съгласно решение на Управителния съвет. В тяхната работа могат да участват членовете на Управителния съвет, контролната комисия, ръководителите на браншовите и регионалните органи на съюза и външни експерти.

(2) КС прави обсъждания, дава мнения, препоръки и становища по въпроси, свързани с бизнес-законодателството, дейността на ССИ, неговите структури, с двустранния или тристранен диалог в индустриалните отношения, или по други значими за членовете на съюза въпроси.

(3) КС се ръководи от Председател. КС се свиква на заседание от Председателя му или от Председателя на Управителния съвет. По преценка на Председателя му или на Председателя на УС в работата на КС могат да се канят за участие външни експерти и консултанти.

(4) КС провежда заседанията си с мнозинство поне от половината от членовете си, а приема становище с мнозинство повече от половината от присъстващите.

(5) КС се произнася само като съвещателен орган. Предложенията му задължително се разглеждат, но приемането на решение от ръководните органи става по реда, определен в Устава.

 

XIII. СЪВЕТ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 44. (1) В помощ на органите за управление действа Съвет на браншовите организации.

(2) Съветът на браншовите организации се състои по право от председателите на браншовите организации, другите организации – колективни членове и членовете на Управителния съвет.

 

XIV. КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 45. (1) Контролната комисия /КК/ се състои от петима члена, избрани пряко от ОС за срок от четири години. Мандатът продължава до избор на нова Контролна комисия. Членовете на КК избират помежду си Председател, който ръководи дейността й.

(2) Контролната комисия следи за разходване на събраните средства на ССИ, за изпълнение на решенията на ОС и УС, проверява финансовото състояние на ССИ и се отчита пред Общото събрание.

 

 1. XV. ИМУЩЕСТВО

Чл. 46. (1) Имуществото на ССИ се състои от права на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права на ползуване, права върху обекти на интелектуална собственост, ноу-хау, парични средства, вземания и други права, регламентирани от закона.

(2) Паричните средства на ССИ се съхраняват в банкови сметки, открити на името на ССИ или на негови клонове.

Чл. 47. Източници на средства на ССИ са имуществените вноски на членовете под формата на членски внос, приходи от собствена дейност, в изпълнение на идеалните цели на Съюза и неговите задачи, като приходът се използва за постигане на определените в устава цели, дарения от физически или юридически лица, спонсорство.

Чл. 48. Членски внос се събира по решение на УС на ССИ. Членовете на ССИ могат да плащат и по-голям членски внос от определения от УС.

Чл. 49. УС може да освободи от заплащане на членски внос определени членове или категории предприятия.

Чл. 50. Членският внос се събира по ред и начин, определен от УС.

 

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 51. ССИ се прекратява:

 1. с решение на ОС по реда на този Устав;
 2. по решение на съда по регистрация в предвидените от закона случаи.

Чл. 52. (1) Ликвидацията на организацията се извършва по реда и начина, определени в действащото законодателство и в съответствие с решението на Общото събрание.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

Чл. 53. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на ССИ.

 

XVII. АРХИВ

Чл. 54. (1) ССИ притежава свой архив.

(2) В архива се съхраняват: копие от Устава, копие от Решението за учредяване на съюза, Препис от молбата за регистрация и съдебното решение за регистрация, съответно за промяна в регистрацията на организацията, адресен лист за членовете на УС, годишни планове и отчети за дейността на Съюза, списъка на членовете, протоколни книги от общите събрания и от заседанията на УС, отчетни доклади за дейността на ССИ.

 

XVIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на ССИ, проведено на 29.06.2001 г. и е последно изменен на Общо събрание, проведено на 17.02.2023 г.