Skip links

Съюзът за стопанска иницитива и Държавна агенция „Електронно управление“ подписаха меморандум за сътрудничество в области от общ интерес

На 29.07.2020 г. национално представителната работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ) и Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) подписаха рамков договор за сътрудничество в областта на киберсигурността, включително мрежовата и информационната сигурност, и информационните и комуникационните технологии. ССИ и ДАЕУ споделят виждането, че за разширяването и укрепването на връзките между публичния и неправителствения сектор в областта на информационните и комуникационни технологии, мрежовата и информационна сигурност, е необходимо разширено взаимодействие между двата сектора и навлизане на ИКТ в дейността на администрацията. Киберпространството, като среда за сигурност, се характеризира с изключителна сложност, висока динамичност на промяна и свързаност между технически и нетехнически субекти на влияние. Във връзка с това, мероприятията по осигуряване на приемливи нива на киберсигурност изискват сериозен ресурс и координация на множество частни и публични субекти. Споделяйки виждането, че науката и иновацията имат водеща роля в осигуряването на кибер устойчивост и отчитайки профила на ССИ като средище на работодатели в посочената сфера, ДАЕУ припозна национално представителната работодателска организация като свой надежден партньор в посочените области от общи интерес.

С подписването на договора страните се ангажираха да улеснят сътрудничеството между представители на ССИ и ДАЕУ за стимулиране на обмена на информация и на добри практики в областта на киберсигурността, включително мрежовата и информационна сигурност, и новите технологии. ССИ и ДАЕУ ще си сътрудничат и в обучението на специалисти в посочените области. Експертите на ССИ и ДАЕУ ще работят съвместно за разработването на стратегии и формулирането на политики в областта на киберсигурността, включително мрежовата и информационна сигурност, и информационните и комуникационни технологии.