Skip links

Съюзът за Стопанска инициатива подкрепи по време на заседанието на НСТС предложените мерки за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта

На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 01.10.2021 г. Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) подкрепи предложените мерки за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта във връзка с Ковид-кризата. Председателят на организацията г-жа Виолина Накова подчерта необходимостта да се осигури предвидимост за бизнеса по отношение на прилаганите мерки за подкрепа, включително за запазване на заетостта, защото липсата на предвидимост се превърна в едно от най-големите предизвикателства пред всички предприятия през време на Ковид-кризата. Според нея трябва да се търси формат на взаимодействие на социалните партньори на по-ранен етап при разработването на мерките, за да може те да са своевременни и адекватни на актуалната икономическа обстановка. 

По време на заседанието бяха обсъдени проектите на нормативни актове за две мерки – мярката „60/40“ и мярката „Запази ме +“.

Съюзът за стопанска инициатива подкрепи проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 151 на МС от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 378 на МС от 2020 г. (мярката „60/40“).

Организацията последователно поддържа позицията си, че  подкрепата за бизнеса е наложително да продължи не само до края на 2021 г., а и с хоризонт 2022 г. в контекста на Временната рамка за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от Covid-19 от 20 март 2020 г. Основание за тази позиция дават анализите на ефектите от прилаганите досега мерки за преодоляване на икономическите последици от кризата, които показват стабилизиране на пазара на труда в периода на кризата и известна позитивната динамика към пълното му възстановяване през летните месеци. 

За съжаление с въвеждането на новите ограничителни мерки от министъра на здравеопазването, предвиждащи по-силна рестрикция спрямо осъществяването на някои икономически дейности и пълно преустановяване на други икономически дейности, натискът върху пазара на труда ще се засили. Това изисква продължаване на мерките за подкрепа на заетостта. 

Допълнителният засилен натиск върху затворените и ограничените в дейността си сектори изисква диференциране на подкрепата към тях. От организацията заявиха твърдата си позиция, че е необходим диференциран подход по отношение на още една стопанска дейност – пътническият автобусен градски и крайградски транспорт. Автобусните градски и крайградски пътнически превози осъществяват своята дейност по разписание независимо от броя на пътуващите в конкретния курс. Те формират постоянни разходи (включително за персонал, който не може да бъде редуциран), които няма как да бъдат намалени, макар пътникопотокът да е намалял. Тези превозвачи извършват и т.нар. „обществена услуга“ по превоз на преференциални цени на някои категории пътници – ученици, студенти, пенсионери, което допълнително се отразява негативно върху приходите им от продажби. Ето защо при този бизнес спад на приходите от продажби в порядъка на повече от 30 %, каквото е минималното изискване за допустимост по мярката „60/40“, означава фактически фалит. 

От Съюза за стопанска инициатива предложиха да се подходи диференцирано по отношение на транспортния сектор, който е засегнат от кризата, като се разработи самостоятелна мярка за подкрепа на заетостта в сектора.

В случай, че такава мярка не може да бъде обезпечена от държавния бюджет, ССИ направи алтернативно предложение – дейността автобусен пътнически градски и крайградски транспорт от икономическа дейност 49.31 „Пътнически градски и крайградски транспорт“ да бъде включена в обхвата на чл. 1, ал. 1, т. 5 от ПМС № 151/2020 г., както и по отношение на нея да се предвиди и диференцирано изискване за спад на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто.

Заместник-министър председателят г-н Гълъб Донев пое ангажимент за разработването на самостоятелна мярка за градския и крайградския пътнически транспорт с бюджет от 15 млн. лева за подпомагане на тази икономическа дейност в условията на Ковид-кризата.

Съюзът за стопанска инициатива подкрепи и представения проект на ПМС за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители в неплатен отпуск, и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейност, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяване им периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка (мярката „Запази ме +“). 

От организацията оцениха като положителна крачка, за която ССИ настоява от началото на Ковид-кризата, включването в механизма на подпомагането и на самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социалното осигуряване, а именно лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Според експертите на организацията преустановяването от министъра на здравеопазването на провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, засяга в съществена част дейността именно на занаятчиите от групата на народните художествени занаяти, които реализират продукцията си на такъв тип мероприятия, което прави задължително включването им в механизма на подкрепа.

Същевременно голяма част от микро предприятията в секторите, чиято дейност е преустановена или ограничена със заповедта на министъра на здравеопазването, са регистрирани и осъществяват дейност като еднолични търговци или пък са работещи собственици на микро- и малки търговски дружества, които не са наети по трудов договор и единственият личен доход, който получават тези лица, е от дейността им като работещи еднолични търговци или работещи собственици на търговски дружества. За тези лица проекта на ПМС също предвижда подкрепа по мярката „Запази ме +“.

Важно за всички работодатели от сектори, чиято дейност е ограничена със заповедта на министъра на здравеопазването, е, че отпусната подкрепа няма да се включва в режима на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

От Съюза за стопанска инициатива настояха предвиденото задължение работодателите да запазят заетостта на компенсираните по реда на предложеното ПМС, а компенсираните самоосигуряващи се лица да запазят дейността си за период, не по-малък от периода, за който са им изплатени компенсации, да отпадне или да бъде намален периодът на запазване на заетостта, респ. дейността. Според г-жа Виолина Накова липсата на предвидимост на хода на здравната, а от там и на икономическата криза, възпира някои категории работодатели и самонаети лица да се възползват от мярката именно поради наличието на това условие. Освен това механизмът има компенсаторен характер и не следва да предвижда допълнителни задължения за работодателите.