Skip links

РАБОТОДАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ


Работодателите с възможност да кандидатстват за насърчителни мерки за заетост и обучение. Те могат да подават своите документи в бюрата по труда в страната и да се възползват и от свободния финансов ресурс, подсигурен по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.

При разкриване на работни места за безработни от уязвимите групи на пазара на труда, всеки работодател може да кандидатства за държавно финансиране. 

Предлаганите програми и мерки осигуряват различни възможности за заетост:

  • на пълно или непълно работно време, 
  • за стажуване, 
  • чиракуване или обучение, 
  • за зелени работни места и др. 

Продължителността по отделните преференции варира от 3 до 24 месеца. Размерът на субсидията по всяка от тях е различен, в съответствие с Националния план за действие по заетостта през 2024 г.

Създадените съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще разглеждат и оценяват подадените заявки от работодателите до 28.06.2024 г. Те ще одобряват работните места, които могат да се субсидират в рамките на наличния свободен финансов ресурс.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват и за други преференции, които се реализират по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ (без процедура).

Обръщаме внимание, че тази година сключването на договори по програми, проекти и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта, ще се осъществява неприсъствено/дистанционно, за което е необходим Квалифициран електронен подпис (КЕП) и регистрация в Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление”, достъпна ТУК (като юридическо лице или като физическо лице, което има права да представлява съответното юридическо лице).

Повече информация може да бъде получена в бюрата по труда в страната, както и на страницата на Агенцията по заетостта в рубрика „Обяви за финансиране по региони”.