Работна среща за обсъждане на актуализираната Натура 2000 (НПРД)

На 30 юли 2019 г., от 10:00 до 14:00 часа в гр. София ще се проведе работна среща за обсъждане на актуализираната национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000.

Актуализацията се изготвя по проект: „Знания за Натура 2000“, с бенефициент Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ. Съгласно чл. 8 на директивата за местообитанията, всяка държава членка на ЕС разработва НПРД, която подлежи на актуализация в хода на нейното прилагане. Актуализацията на НПРД за България се базира на Документ за целите на Натура 2000, разработен по същия проект.

НПРД е стратегически документ, предвиждащ необходимите финансови ресурси за изпълнение на дейности за подобряване на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания по Директива за местообитанията и Директива за птиците. Тези финансови ресурси се осигуряват от различни източници: фондовете на ЕС, национален бюджет, други донорски програми.