Skip links

Покана за участие в публично обсъждане на проекта на споразумението за партньрство 2021-2027 г.

Outlines of group of businessmen working

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г. С оглед на епидемичната обстановка в страната обсъждането ще се проведе дистанционно, в реално време, чрез платформата Webex.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, който очертава основните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството през новия програмен период 2021–2027 г. С него се поставя и рамката за управление на средствата от Европейските фондове в България.

Предложеният за обществено обсъждане проект на документа е резултат от дейността на работната група от началото на 2020 г. и серия технически консултации с ЕК. Взети са предвид, доколкото структурата и съдържанието на документа позволяват, изказаните мнения по време на проведените обществени консултации през м. октомври 2020 г.

Общественото обсъждане се провежда в изпълнение на разпоредбите на чл. 14 ал. 1 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021–2027 г.

Желаещите да участват следва да се регистрират до 17 часа на 9 юли 2021 г. на следния адрес: https://forms.gle/iYAngtYpDJAwtVhb8. Въпроси и коментари по документа могат да бъдат отправяни чрез формата за регистрация при попълването й. Регистрираните участници ще имат възможност да задават въпроси и по време на самото обсъждане, включително чрез чат приложението на платформата. С оглед на оптимизиране на дискусията, Вашите въпроси и коментари изпращайте предварително, за да могат да получат адекватна реакция в рамките на публичното обсъждане.

След получаване на покана от страна на организатора, участниците следва да разполагат с инсталирана платформа Webex.

За повече информация посете Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg/node/7800