Skip links

ОТВОРИХА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ПО ЗАКОНА ЗА КРИТИЧНИТЕ СУРОВИНИ

От 23 май 2024 г. е отворена процедурата за кандидатстване по стратегически проекти по Закона за критичните суровини. Крайният срок за кандидатстване е 22 август 2024 г.

Всеки проект за добив, преработка, рециклиране или заместване на някоя от стратегическите суровини (от приложение I на CRMA), може да бъде признат за стратегически. За целта той трябва да отговаря на критериите, посочени в член 6 и приложение III от CRMA. А заявления за признаване на проект за критични суровини се подават директно до Европейската Комисия от организаторите на проекти.

Подробна информация и онлайн формуляр за кандидатстване може да намерите на уеб страницата на CRMA:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma/application-form_en

Етапите на оценка на заявените проектни предложения са следните:

Проверка за пълнота (септември 2024 г.): Заявлението ще бъде проверено за пълнота и когато е уместно, ще се изисква допълнителна информация.

Оценка (септември 2024 г. – октомври 2024 г.): Оценява се заявлението и се изготвя доклад за оценка на проекта.

Обсъждане и решение (четвърто тримесечие на 2024 г.): Европейският съвет за критични суровини обсъжда предложените проекти въз основа на докладите за оценка. Комисията взима решение относно заявленията, като се отчита становището на съвета. Уведомяват се кандидатите.

При възникнали въпроси може да се обърнете към Генерална дирекция за вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП (DG GROW): grow-crma-strategic-projects@ec.europa.eu .

Припомняме, че от 23 май 2024 г. влезе в сила и Законът за критичните суровини (CRMA). Наред със Закона за промишлеността с нетно нулеви емисии, той изразява новия подход на европейска индустриална политика и амбицията й да се справи със собствени сили с недостига на стратегически суровини. Законът създава благоприятни условия за увеличаване на производствения капацитет в тази област, от добива до обогатяването и рециклирането на суровините.

Европейски съвет за критичните суровини (ЕСКС) има основна роля по отношение на:

  • избора и изпълнението на стратегически проекти,
  • мониторинг на веригите за доставки и стратегически запаси,
  • обмен на добри практики за националните програми за проучване и
  • търсене на критични суровини.

България е представена в новосъздадения Европейски съвет за критичните суровини чрез Министерството на икономиката и индустрията.

Leave a comment