Skip links

SMEUNITED: НЕКА СЪЗДАДЕМ ШАНС ЗА БИЗНЕСА ЗА ЗЕЛЕН ПРЕХОД

„За да направим Зелената сделка приложима за МСП, трябва да осигурим стабилност на планирането, да подобрим консултациите със заинтересованите страни на много нива и да опростим регулаторната среда“, каза директорът по политиката в областта на климата/енергията/околната среда на SMEunited – Андреас Бригер по време на изслушване относно 2040 г. климатични цели, организирани от Европейския икономически и социален комитет.

Стабилната производствена база е предпоставка за конкурентоспособна европейска икономика, способна да расте и да създава работни места. МСП играят ключова роля във веригите за доставки на всички промишлени екосистеми като доставчици на услуги и клиенти на чисти технологични продукти, добави Бригер. И поясни, че почти всички предприятия във всяка индустриална екосистема са МСП и те осигуряват значителна част от заетостта и добавената стойност.

„Поотделно, МСП имат сравнително малък отпечатък върху околната среда. Въпреки това, като група, те допринасят значително за общите емисии предвид големия им брой. Едно МСП отделя средно само 67 тона CO2 и 75 тона парникови газове. Това е много малко количество в сравнение със съответните емисии от 20 027 и 22 345 от средно голямо предприятие. Въпреки това, поради големия им брой, колективният дял на МСП в общите емисии на предприятията е висок – 63,3% от всички емисии на CO2 и парникови газове от предприятията. Тези цифри ясно показват – няма нула без МСП“, коментира още той.

Що се отнася до климатичната цел за 2040 г., тя трябва да бъде научно обоснована, стабилна и осъществима за МСП. Тя трябва да предостави благоприятна рамка за устойчива конкурентоспособност и да осигури стабилност на планирането за МСП.

Бригер обясни и какви елементи трябва да включва такава благоприятна рамка от гледна точка на малкия бизнес? Първо – трябва да осигурим достъп до достъпна възобновяема енергия. Второ – трябва да осигурим по-лесен достъп до частно и публично финансиране. Трето – трябва да подобрим достъпа до поддръжка близо до МСП.

„Вземащите решения трябва да се вслушват по-внимателно след изборите за ЕС през юни. На практика това означава налагане на правилни и структурирани консултации с организациите на МСП (по-специално относно националните енергийни и климатични планове) за наскоро обявената обсерватория за справедлив преход, която да разработи мерки за изпълнение на Зелената сделка въз основа на широко съгласуван набор от индикатори и опростяване на регулаторната среда (включително рационализирани изисквания за докладване)“, добави още директорът по политиката в областта на климата/енергията/околната среда на SMEunited.

„През следващите месеци и години трябва да приведем концепцията за благоприятна рамка за устойчива конкурентоспособност и справедлив преход в конкретни действия, които имат значение за МСП в Европа. Нека създадем шанс за бизнеса за зеления преход“, завърши Андреас Бригер.

Leave a comment