Skip links

ИСС АНАЛИЗИРА ВЪГЛИЩНИТЕ РЕГИОНИ И СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИЯ И ДИГИТАЛНИЯ ПРЕХОД В БЪЛГАРИЯ

Икономическият и социален съвет (ИСС) на Република България анализира въглищните региони и стратегическото планиране на зеления и дигиталния преход в България. Членовете на УС на ССИ г-н Димитър Димитров и Доц. Нончо Димитров взеха участие в пленарната сесия, в рамките на която бяха приети три важни стратегически акта. 

ССИ подкрепи Анализът на  Kонвенция №154 на Международната организация по труда (МОТ) относно насърчаване на колективното трудово договаряне, но не еднозначно. В рамките на пленарната сесия беше проведен много полезен диалог между работодатели и синдикати, тъй като предложеният първи вариант на документа не е бил приемлив за Съюза. ИСС отбеляза, че Конвенцията е комплексен, принципен акт, изискващ недвусмислена и активна позиция на Държавата към насърчаването на процесите за постигане на колективен трудов договор.

Останалите два анализа, свързани с възможностите пред въглищните централи при трансформацията на въглищните региони към нисковъглеродна енергетика и с предизвикателства и възможности за зелен и дигитален преход, ССИ прие без обструкции. 

Анализът на условията за работа и възможностите пред въглищните централи при трансформацията на въглищните региони към нисковъглеродна енергетика е разработен от ИСС по собствена инициатива в отговор на необходимостта от експертна оценка на актуалната ситуация в сектора.

 В него съветът посочва, че в публикувания  проект на актуализиран Интегриран национален план “Енергетика и климат“ (ИНПЕК) отново липсва финансов анализ „разходи/ползи“. Предвид ключовото значение на въглищните централи за българската енергетика, е необходимо осигуряването на жизнеспособността на съществуващите енергийни активи в критична инфраструктура и прилагане на координирани мерки за преодоляване на социалните последици от трансформацията. ИСС подчертава, че енергийното развитие и трансформацията следва да отчитат и подпомагат развитието на въглищните региони като използват всички възможности за това. 

Третият стратегически документ приет от Икономическия и социален съвет на Република България прие, свързан със Стратегическо планиране в България – предизвикателства и възможности за зелен и дигитален преход, посочва, че страната пропуска да превърне зеления и дигитален преход във възможност за растеж на икономиката. ИСС подчертава, че България има голям неизползван потенциал, в т.ч. природни и суровинни ресурси, географско положение, традиции в индустрията и образованието, който с правилните инструменти може да бъде двигател за икономическа и социална конвергенция.

„Българската икономика все още има възможността да се трансформира, съобразно новите реалности, ако държавата използва капацитета си да превърне двойния преход в реална стратегия за растеж“, твърдят от ИСС. В тази връзка ИСС подкрепя и своевременното приемане на Закон за стратегическото планиране – позиция изразявана неколкократно от социалните партньори.