За нас

Съюзът за Стопанска инициатива (ССИ) е неправителствена работодателска организация на фирмите от микро, малкия и среден бизнес, основан през 1989 г. от първите предприемачи в България с цел насърчаване на стопанската инициатива и представителство на колективните интереси на работодателите в областта на пазара на труда и на индустриалните отношения.

ССИ е динамично развиваща се бизнес организация, която винаги е отговаряла на предизвикателствата на времето с адекватна политика и креативни решения за малкия и среден бизнес в страната. Днес ССИ е не само надежден социален партньор на своите членове – работодатели от частния сектор, но и подпомага активно тяхната дейност и тяхното развитие.

ССИ работи по модела на европейските организации на социалните партньори в защита на своите членове – частни предприемачи, като представлява интересите на малкия и среден бизнес пред институции и власти на национално и международно ниво.

Мисията на ССИ е да бъде партньор на предприятията от малкия и среден бизнес, като подпомага по най-добрия начин запазването и развитието на бизнеса на своите членове, насърчава предприемаческия дух в обществото и стартирането на нови предприятия, както и работи активно за икономически и социален просперитет на страната.

ССИ се стреми да бъде организацията, която предприемачите избират да представлява и защитава тяхните интереси на национално и глобално ниво. Чрез своята политика, ориентирана към намаляване на административните и бюрократични пречки пред бизнеса и създаване на балансирана и благоприятна икономическа среда, да допринася за стабилизиране, растеж и просперитет на фирмите от малкия и среден бизнес и за по-добро качество на живот в страната.

Всеки предприемач, който избира ССИ за свой социален и икономически партньор, ще получи подкрепата на ССИ за развитие на бизнеса си чрез успешно представителство пред институциите и активно съдействие за използване на икономическите и финансови програми на ЕС, както и помощ за внедряване на иновациите и най-съвременните световни постижения.

Стратегията на ССИ е разработена въз основа на Инициативата за по-нататъшно укрепване на устойчивото развитие и конкурентоспособността на МСП в Европа (Акта за малкия бизнес в Европа) 2008 /2011 и неговите десет принципа в подкрепа на малкия и среден бизнес.

“Мисли първо за малките” e мотото на ССИ, което отразява същността на неговата дейност и е отправна точка при разработване на плана за действие на Съюза за периода 2014 – 2020 г.

ССИ се присъединява и поддържа стратегията на ЕС 2014-2020 и работи за реализирането на нейните основни приоритети:

 • Интелегентен /Smart/ растеж – насърчаване на познанията, иновациите, образованието и цифровото общество;
 • Устойчив /Sustainable/ растеж – по-ефикасно използване на ресурсите при производството, като същевременно увеличим конкурентоспособността;
 • Приобщаващ /Inclusive/ растеж – нарастване на участието в пазара на труда, придобиване на умения и борба с бедността).

Нуждата от създаване на най-благоприятни предпоставки за икономически растеж и разкриване на работни места се нуждаят от поемането на ангажимент на най-високо политическо равнище и обединяването на усилията на всички участници в този процес в Европа.

ССИ планира разгръщането на мащабна мрежа от събития и действия в синхрон с Europe Action Plan 2014-2020 и седемте основни инициативи на Европейската стратегия за развитие:

 • Обединение за иновации Innovation Union – съсредоточаване върху политиката за научноизследователска и развойна дейност и за иновации, като същевременно бъде преодоляно разминаването между постиженията на науката и пазара, за да се превърнат иновациите в продукти. Например патентът на Общността може да доведе до икономии за предприятията от 289 млн. EUR всяка година.
 • Младежта в движение/Youth on the move – повишаване на качеството и притегателната сила в международен план на европейската система за висше образование посредством насърчаване на мобилността на студентите и на младите професионалисти. Като конкретно действие свободните работни места във всички държави-членки трябва да бъдат по-достъпни в цяла Европа и професионалната квалификация и опит да бъдат напълно признати.
 • Програма относно цифровите технологии в Европа /A digital agenda for EU – постигане на устойчива икономика и социални ползи от цифров единен пазар, основан на високоскоростен интернет. Всички европейски граждани трябва да имат достъп до високоскоростен интернет до края на 2013 г.
 • Ефикасно използване на ресурсите в Европа /Resource efficient Europe – подпомагане за преминаване към по-ефикасно използване на ресурсите и към „нисковъглеродна” икономика. Европа следва да се придържа към целите за 2020 г. по отношение на енергийното производство, ефективност и потребление. Това ще доведе до намаление в парично изражение от 60 млрд. EUR на вноса на петрол и газ до 2020 г.
 • Промишлена политика за зелен растеж /An industrial policy for globalization era – подпомагане на промишлената база на ЕС да бъде по-конкурентоспособна в световен план след кризата, насърчаване на предприемаческия дух и развитие на нови умения. Това ще доведе до създаването на милиони нови работни места;
 • Програма за нови умения и работни места /An agenda for new skills and jobs – създаване на условия за модернизиране на работните пазари с цел повишаване на нивата на трудова заетост и гарантиране на устойчивостта на нашите социални модели, след пенсионирането на възрастните хора от поколението на следвоенното демографско обновление; както и
 • Европейска платформа за борба с бедността / EU platform against poverty – гарантиране на икономическо, социално и териториално сближаване посредством подпомагане на бедните и намиращите се в състояние на социално изключване, като им се предостави възможност да участват активно в обществото.

ССИ съдейства за постигането на 5 те основни цели на Европа за новия период:

 1. Заетост – 75% от населението на възраст 20-64 години трябва да е работещо;
 2. Иновации – 3 % от БВП на ЕС трябва да бъдат инвестирани в изследвания и развитие;
 3. Изменение на климата – Климатичните и енергийни цели “20/20/20” трябва да бъдат изпълнени ( включително намаляване до 30% на емисиите, ако условията са подходящи);
 4. Образование – Делът на рано напусналите училище трябва да бъде под 10%, а най-малко 40% от 30-34 годишните трябва да са завършили третостепенно ( висше) или еквивалентно образование;
 5. Бедност – Намаляване на бедността чрез стремеж за изваждане на най-малко 20 милиона души извън риска от бедност или изолация.

Стратегията на ССИ включва системни анализи и проучвания на условията за бизнес, разработването на закони и предложения за подобряване на бизнес климата в страната, план за икономическо и финансово подпомагане на фирмите от МСБ, както и активно международно сътрудничество в тяхна полза.

Стратегията на ССИ се реализира чрез:

 1. Участие в законотворческия процес;
 2. Участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество на страната;
 3. Представителство в комисии и комитети за наблюдение на оперативни програми към съответните министерства;
 4. Представителство в общински съвети и комисии по региони.

ССИ членува в SMEUnited и ESBA както и работи на партньорски начала с търговски камари и палати, предприемачески съюзи и организации от редица държави. Чрез своя добър екип от професионалисти и експертен съвет от юристи, икономисти и финансисти, ССИ успешно осъществява своята дейност и се превръща в прозрачно, модерно общество на предприемачите в България, което се развива динамично в синхрон с Европейския и международен тон.

ССИ работи социално, етично, експертно и иновативно и благодари за доверието на своите над 4000 /3798/ членове и 42 браншови организации, с които продължава да работи за подобряване на икономическото, социално, образователно и културно положение в страната.

 

ССИ е учреден на 22.12.1989 г. като сдружение с нестопанска цел от първите предприемачи в Република България, за да обедини и подпомага дейността на предприемачите от малкия и среден бизнес в страната.

ССИ защитава интересите на малките и средни предприятия, които имат най-голяма нужда да бъдат подкрепяни непосредствено след създаването си в началния етап на своето развитие, за да могат да се справят с огромните рискове и предизвикателства, които стоят пред тях.

ССИ е първата неправителствена и доброволна асоциация на частните предприемачи в България с над 20 годишен опит. През периода на управление на всички правителства и независимо от постоянно променящите се условия за бизнеса, ССИ винаги успешно е защитавала интересите на малките и средни предприятия в страната.

ССИ има 64 регионални организации, като този начин обхваща на териториален принцип цялата страна.

Членове на ССИ са 46 браншови организации от всички отрасли на икономиката на страната.

ССИ има младежка организация – Младежка асоциация за стопанска инициатива (YAPEE), която активно работи за развитие на младежкия предприемачески дух по европрограми и национални инициативи.

По последни данни на Националния осигурителен институт 4 646 частни предприятия с над 157 000 служители на трудов договор са членове на Съюза за стопанска инициатива.

 

ИСТОРИЯ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА (ССИ):

1990 г. – ССИ е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел по Закона за лицата и семейството, заменен през 2000 г. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

1993 г. – ССИ е официално признат от правителството като национална асоциация на работодателите, представляваща интересите на малките и средни предприятия (МСП) в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

2002 г. – ССИ става асоцииран член на Европейската федерация за управление на качеството.

2006 г. – ССИ става член на Европейския съюз на занаятчиите, малките и средни предприятия /SMEunited/.

През 2004 г. и 2007 г. ССИ председателства на ротационен принцип Асоциацията на организациите на българските работодатели – АОБР.