Заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

На 26 юли 2019 г., в гр. Смолян ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.

На заседанието, представители на МРРБ и Световна банка ще запознаят членовете със  стратегически консултации за бъдещия подход за регионално развитие

Ще бъде представен и обсъден изготвения социално-икономически анализ на районите в Република България.

Ще бъдат избрани представители на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район в тематичните работни групи за изготвяне на оперативните програми за периода 2021 – 2027г.