Skip links

Европейската комисия публикува Икономическа прогноза от зимата на 2023 г.

Най-новата макроикономическа прогноза за България публикувана от Европейската комисия. 

Въпреки високата инфлация икономическата активност продължи да нараства през 2022 г., подкрепена от стабилния растеж на износа и от увеличенията на заплатите и социалните трансфери, които компенсираха повишаването на потребителските цени. И все пак растежът на частното потребление се забавя през първата половина на годината, тъй като инфлацията набира скорост. Въпреки това се предполага, че потребителското търсене се е повишило през втората половина на 2022 г. поради продължаващия растеж на разполагаемия доход, съчетан с известна умереност на инфлационната динамика на всеки месец. Низходящата тенденция на инвестициите в основен капитал, която започна през 2021 г., продължи и през 2022 г. Нарастващите цени на инвестиционните стоки, както в строителството, така и в оборудването, вероятно потискат новите инвестиции. Като цяло се очаква реалният БВП да се е увеличил с 3,9 % през 2022 г.

Последна актуализация (13.2.2023 г.)

Индикатори202220232024
Ръст на БВП (%, на годишна база)3,91,42,5
Инфлация (%, yoy)13,07,84,0

Очаква се реалният БВП да нарасне с 1,4 % през 2023 г. и с 2,5 % през 2024 г. Очаква се пътят на икономиката да зависи до голяма степен от взаимодействието между динамиката на заплатите и цените. Краткосрочните показатели и данните за инфлацията показват, че инфлацията се очаква да намалява постепенно през прогнозния период, тъй като инфлацията на цените на услугите се очаква да продължи. В контекста на затегнатия пазар на труда се очаква заплатите да продължат да нарастват силно и да поддържат потреблението на домакинствата. Бързият растеж на износа през 2022 г. беше подкрепен от възможността за задоволяване на недостига на доставки на храни, метали и други материали, предизвикан, наред с другото, от агресията на Русия срещу Украйна. Очаква се растежът на износа да се забави значително през 2023 г., като се има предвид, че факторите за по-нататъшно нарастване на пазарния дял на износа бяха до голяма степен изчерпани през 2022 г. През 2024 г. се очаква износът да нарасне в съответствие с външното търсене. Предвижда се увеличеното усвояване на средствата от ЕС, по-специално на Механизма за възстановяване и устойчивост, да подкрепи съвкупните инвестиции както през 2023 г., така и през 2024 г. Потенциалните забавяния при изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост представляват риск от влошаване на растежа на инвестициите.

Средната ХИПЦ инфлация достигна 13 % на годишна база през 2022 г., със значителен принос от инфлацията на цените на енергията и храните. Динамиката на цените на услугите се дължи на транспортните и ресторантьорските услуги, които разчитат на енергията и/или храните като преки суровини. Към края на годината инфлацията се разпространи и към други услуги в съответствие с нарастващите разходи за труд за единица продукция. Като цяло ХИПЦ-инфлацията се очаква да намалее от 13 % през 2022 г. на 7,8 % през 2023 г. поради по-ниските цени на енергията. През 2024 г. общата инфлация се очаква да се забави допълнително до 4 %, тъй като динамиката на цените на храните намалява. Инфлацията на цените на услугите се очаква да се запази през прогнозния период.