Skip links

ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАНАЯТИТЕ, МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (SMEUNITED): ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕЛЕН ДОГОВОР УВЕЛИЧИ РЕГУЛАТОРНИЯ НАТИСК ВЪРХУ МСП

Предприемачите правят иновации и инвестират – оставете ги“ беше посланието, което президентът на SMEunited Петри Салминен отправи към комисаря по въпросите на климата Уопке Хоекстра по време на „Диалог с МСП за климата“. Комисар Хоекстра обяви плановете си за такъв диалог по време на изслушването си в Европейския парламент миналия октомври.

Той изслушва присъстващите предприемачи от много сектори и от няколко държави-членки на ЕС. Те споделиха своите истории с комисаря за това какво прави благоприятна средата за техния бизнес.

Улеснете живота на МСП

Европейският зелен договор постави високо летвата за климатични, енергийни и екологични амбиции. В същото време, той увеличи регулаторния натиск върху МСП. Следващият мандат на Комисията трябва да бъде за осъществяване на Зеления договор, вместо за създаването на допълнително законодателство.

Предприемачите се нуждаят от време, за да се концентрират върху екологизирането на бизнеса си и пускането на иновативни зелени продукти и услуги на пазара. За съжаление, справянето с все повече бумащина, произтичаща от новото законодателство за устойчивост, им пречи да се съсредоточат върху прехода си. Едно възможно решение е постепенно прилагане с акцент върху въздействието върху МСП.

Нещо повече, предстоящите изисквания на CSRD вече показват ефект – за съжаление при липсата на необходимите доброволни стандарти за МСП. Следователно трябва да хармонизираме, стандартизираме и опростим изискванията за докладване.

Повече инструменти, достатъчно правила

Простите и лесни за използване инструменти биха помогнали за създаването на улесняваща среда за МСП в Зелената сделка, например когато става въпрос за докладване за устойчивост, нови изисквания за екодизайн или маркетинг на устойчиви продукти.

Ние трябва да гарантираме и предлагането на техническа помощ, например чрез Споразумението на компаниите за климата и енергията. Тази помощ трябва да е близо до предприемача заедно с организираното на европейско ниво взаимно обучение. Административните бариери и докладването трябва да се избягват, особено за дребномащабни инвестиции в енергийни одити или изчисления на екологичния отпечатък на продуктите.

Често подобни схеми за подпомагане помагат на МСП в първата фаза на техния енергиен преход. Това често е мястото, където подкрепата спира и предприемачите остават сами със сложни проблеми и скъпи решения.

Стабилността на планирането е ключова

За да направим политиката в областта на климата печеливша за планетата и нашите МСП, целта за нетните емисии на климата за 2040 г. трябва да бъде определена своевременно, за да се гарантира стабилност на планирането и сигурност на инвестициите. Тя трябва да бъде стабилна и осъществима за нашата икономика и общество. МСП генерират 60% от всички промишлени емисии в Европа. Те трябва да бъдат начело и в центъра на един честен и справедлив преход, който не изоставя никого. Няма нетна нула без МСП.

Достъпът до финансиране за зелени инвестиции е от решаващо значение за участието на МСП в зеления преход. МСП трябва да могат да си позволят билета за преходното пътуване. Изискванията на ESG (Environmental, Social and Governance) често претоварват МСП и трябва да бъдат направени по-достъпни за тях. Освен това данъчните стимули са ефективен инструмент за напредък на зеления преход.

Поддържайте цените на енергията достъпни

Освен регулаторния натиск, един от най-важните проблеми за МСП през последните две години са цените на енергията. Нарастващите разходи за енергия създадоха сериозно предизвикателство за оцеляването и растежа на нашите МСП. Нарастващите разходи за енергия оказаха значително въздействие върху рентабилността, принудиха МСП да увеличат цените и застрашиха самото съществуване на много предприятия. За щастие, МСП показаха забележителна устойчивост по време на множеството кризи.

ЕС трябва да осигури възможно най-скоро справедлив, добре интегриран и устойчив енергиен пазар без изкопаеми горива, като същевременно разшири доставките на електроенергия. Колективните енергийни дейности, личното производство и споделянето на енергия трябва да бъдат насърчавани и подкрепяни с необходимата благоприятна рамка. Освен това, МСП често нямат необходимия достъп до данни, например когато използват акумулаторни електрически превозни средства като решения за съхранение на енергия от превозно средство към мрежата.

ЕС трябва да предвиди пазарно разработване на решения най-малко за утрояване на капацитета за производство на енергия от възобновяеми източници и удвояване на енергийната ефективност до 2030 г. Всички избрани мерки трябва да отчитат непредсказуемостта на технологичното развитие и принципа на отворената технология. Постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергията вероятно ще изисква всички възможни технологии, които позволяват производство на чиста енергия. Освен това, дългите процедури за издаване на разрешителни за инвестиции в чиста енергия и препятствията пред достъпа до зелени обществени поръчки за МСП остават огромни предизвикателства за нашите предприемачи.

ЕС и държавите-членки трябва да разширят действията си за амбициозно ускоряване на издаването на разрешения, координиране на мрежовите връзки и отключване на финансови инвестиции. Това е както финансово предизвикателство, така и предизвикателство за разрешителни и за суровини. МСП трябва да имат стабилни и достъпни връзки към мрежата, за да станат по-устойчиви и да останат конкурентоспособни.

Ускорете адаптацията към климатичните промени

Силни горещи вълни, горски пожари, наводнения и бури застрашават начина, по който правим бизнес и водим ежедневието си. Дългосрочната визия за устойчиво на климата европейско общество до 2050 г., както е очертано в стратегията на ЕС за адаптиране, трябва да бъде подкрепена възможно най-скоро с конкретни действия и финансиране.

Когато едно МСП трябва да се сблъска с такива природни катастрофи, за предприятието е изключително важно да вземе мерки възможно най-скоро, за да ограничи както преките, така и непреките щети. Нашите предприемачи са призовани да приемат подходящи стратегии за преход към климата. Публичните власти обаче не се ангажират достатъчно с мерки за намаляване на въздействието върху общностите на малкия бизнес. Често публичните органи предоставят само информация за това как да се спазват последователно регионалните или местните планове за евакуация.

За да бъдат по-добре подготвени, ЕС и държавите-членки трябва да хармонизират фондовете за обезщетения, които предоставят незабавна помощ и гарантират достъпността на превантивните решения. Имаме нужда от повече програми за обучение за изграждане на капацитет и кампании за повишаване на осведомеността. Трябва да насърчаваме обмена на междусекторни практики на малкия бизнес в ЕС. Трябва да запълним пропуските в осведомеността, оценката на риска, данните, достъпността и застраховането.

Какво следва?

Много МСП са в челните редици на прехода към чиста енергия и кръгова икономика. Други просто започват своя енергиен преход. Всички те са изправени пред особени предизвикателства по различните пътища на преход. Лицата, вземащи решения, трябва първо да мислят за малките, за да осигурят справедлив и приобщаващ преход.

SMEunited очаква с нетърпение следващите срещи, които комисарят обяви по време на диалога за МСП. Насърчаваме Европейската комисия да представи план за действие, очертаващ мерки, които имат значение за МСП.